ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 67)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రతి వాం రథం నృపతీ జరధ్యై హవిష్మతా మనసా యజ్ఞియేన |
  యో వాం దూతో న ధిష్ణ్యావ్ అజీగర్ అచ్ఛా సూనుర్ న పితరా వివక్మి || 7-067-01

  అశోచ్య్ అగ్నిః సమిధానో అస్మే ఉపో అదృశ్రన్ తమసశ్ చిద్ అన్తాః |
  అచేతి కేతుర్ ఉషసః పురస్తాచ్ ఛ్రియే దివో దుహితుర్ జాయమానః || 7-067-02

  అభి వాం నూనమ్ అశ్వినా సుహోతా స్తోమైః సిషక్తి నాసత్యా వివక్వాన్ |
  పూర్వీభిర్ యాతమ్ పథ్యాభిర్ అర్వాక్ స్వర్విదా వసుమతా రథేన || 7-067-03

  అవోర్ వాం నూనమ్ అశ్వినా యువాకుర్ హువే యద్ వాం సుతే మాధ్వీ వసూయుః |
  ఆ వాం వహన్తు స్థవిరాసో అశ్వాః పిబాథో అస్మే సుషుతా మధూని || 7-067-04

  ప్రాచీమ్ ఉ దేవాశ్వినా ధియమ్ మే ऽమృధ్రాం సాతయే కృతం వసూయుమ్ |
  విశ్వా అవిష్టం వాజ ఆ పురంధీస్ తా నః శక్తం శచీపతీ శచీభిః || 7-067-05

  అవిష్టం ధీష్వ్ అశ్వినా న ఆసు ప్రజావద్ రేతో అహ్రయం నో అస్తు |
  ఆ వాం తోకే తనయే తూతుజానాః సురత్నాసో దేవవీతిం గమేమ || 7-067-06

  ఏష స్య వామ్ పూర్వగత్వేవ సఖ్యే నిధిర్ హితో మాధ్వీ రాతో అస్మే |
  అహేళతా మనసా యాతమ్ అర్వాగ్ అశ్నన్తా హవ్యమ్ మానుషీషు విక్షు || 7-067-07

  ఏకస్మిన్ యోగే భురణా సమానే పరి వాం సప్త స్రవతో రథో గాత్ |
  న వాయన్తి సుభ్వో దేవయుక్తా యే వాం ధూర్షు తరణయో వహన్తి || 7-067-08

  అసశ్చతా మఘవద్భ్యో హి భూతం యే రాయా మఘదేయం జునన్తి |
  ప్ర యే బన్ధుం సూనృతాభిస్ తిరన్తే గవ్యా పృఞ్చన్తో అశ్వ్యా మఘాని || 7-067-09

  నూ మే హవమ్ ఆ శృణుతం యువానా యాసిష్టం వర్తిర్ అశ్వినావ్ ఇరావత్ |
  ధత్తం రత్నాని జరతం చ సూరీన్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-067-10