ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 66)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర మిత్రయోర్ వరుణయో స్తోమో న ఏతు శూష్యః |
  నమస్వాన్ తువిజాతయోః || 7-066-01

  యా ధారయన్త దేవాః సుదక్షా దక్షపితరా |
  అసుర్యాయ ప్రమహసా || 7-066-02

  తా న స్తిపా తనూపా వరుణ జరితౄణామ్ |
  మిత్ర సాధయతం ధియః || 7-066-03

  యద్ అద్య సూర ఉదితే ऽనాగా మిత్రో అర్యమా |
  సువాతి సవితా భగః || 7-066-04

  సుప్రావీర్ అస్తు స క్షయః ప్ర ను యామన్ సుదానవః |
  యే నో అంహో ऽతిపిప్రతి || 7-066-05

  ఉత స్వరాజో అదితిర్ అదబ్ధస్య వ్రతస్య యే |
  మహో రాజాన ఈశతే || 7-066-06

  ప్రతి వాం సూర ఉదితే మిత్రం గృణీషే వరుణమ్ |
  అర్యమణం రిశాదసమ్ || 7-066-07

  రాయా హిరణ్యయా మతిర్ ఇయమ్ అవృకాయ శవసే |
  ఇయం విప్రా మేధసాతయే || 7-066-08

  తే స్యామ దేవ వరుణ తే మిత్ర సూరిభిః సహ |
  ఇషం స్వశ్ చ ధీమహి || 7-066-09

  బహవః సూరచక్షసో ऽగ్నిజిహ్వా ఋతావృధః |
  త్రీణి యే యేముర్ విదథాని ధీతిభిర్ విశ్వాని పరిభూతిభిః || 7-066-10

  వి యే దధుః శరదమ్ మాసమ్ ఆద్ అహర్ యజ్ఞమ్ అక్తుం చాద్ ఋచమ్ |
  అనాప్యం వరుణో మిత్రో అర్యమా క్షత్రం రాజాన ఆశత || 7-066-11

  తద్ వో అద్య మనామహే సూక్తైః సూర ఉదితే |
  యద్ ఓహతే వరుణో మిత్రో అర్యమా యూయమ్ ఋతస్య రథ్యః || 7-066-12

  ఋతావాన ఋతజాతా ఋతావృధో ఘోరాసో అనృతద్విషః |
  తేషాం వః సుమ్నే సుచ్ఛర్దిష్టమే నరః స్యామ యే చ సూరయః || 7-066-13

  ఉద్ ఉ త్యద్ దర్శతం వపుర్ దివ ఏతి ప్రతిహ్వరే |
  యద్ ఈమ్ ఆశుర్ వహతి దేవ ఏతశో విశ్వస్మై చక్షసే అరమ్ || 7-066-14

  శీర్ష్ణః-శీర్ష్ణో జగతస్ తస్థుషస్ పతిం సమయా విశ్వమ్ ఆ రజః |
  సప్త స్వసారః సువితాయ సూర్యం వహన్తి హరితో రథే || 7-066-15

  తచ్ చక్షుర్ దేవహితం శుక్రమ్ ఉచ్చరత్ |
  పశ్యేమ శరదః శతం జీవేమ శరదః శతమ్ || 7-066-16

  కావ్యేభిర్ అదాభ్యా యాతం వరుణ ద్యుమత్ |
  మిత్రశ్ చ సోమపీతయే || 7-066-17

  దివో ధామభిర్ వరుణ మిత్రశ్ చా యాతమ్ అద్రుహా |
  పిబతం సోమమ్ ఆతుజీ || 7-066-18

  ఆ యాతమ్ మిత్రావరుణా జుషాణావ్ ఆహుతిం నరా |
  పాతం సోమమ్ ఋతావృధా || 7-066-19