ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 65)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రతి వాం సూర ఉదితే సూక్తైర్ మిత్రం హువే వరుణమ్ పూతదక్షమ్ |
  యయోర్ అసుర్యమ్ అక్షితం జ్యేష్ఠం విశ్వస్య యామన్న్ ఆచితా జిగత్ను || 7-065-01

  తా హి దేవానామ్ అసురా తావ్ అర్యా తా నః క్షితీః కరతమ్ ఊర్జయన్తీః |
  అశ్యామ మిత్రావరుణా వయం వాం ద్యావా చ యత్ర పీపయన్న్ అహా చ || 7-065-02

  తా భూరిపాశావ్ అనృతస్య సేతూ దురత్యేతూ రిపవే మర్త్యాయ |
  ఋతస్య మిత్రావరుణా పథా వామ్ అపో న నావా దురితా తరేమ || 7-065-03

  ఆ నో మిత్రావరుణా హవ్యజుష్టిం ఘృతైర్ గవ్యూతిమ్ ఉక్షతమ్ ఇళాభిః |
  ప్రతి వామ్ అత్ర వరమ్ ఆ జనాయ పృణీతమ్ ఉద్నో దివ్యస్య చారోః || 7-065-04

  ఏష స్తోమో వరుణ మిత్ర తుభ్యం సోమః శుక్రో న వాయవే ऽయామి |
  అవిష్టం ధియో జిగృతమ్ పురంధీర్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-065-05