ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 64)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  దివి క్షయన్తా రజసః పృథివ్యామ్ ప్ర వాం ఘృతస్య నిర్ణిజో దదీరన్ |
  హవ్యం నో మిత్రో అర్యమా సుజాతో రాజా సుక్షత్రో వరుణో జుషన్త || 7-064-01

  ఆ రాజానా మహ ఋతస్య గోపా సిన్ధుపతీ క్షత్రియా యాతమ్ అర్వాక్ |
  ఇళాం నో మిత్రావరుణోత వృష్టిమ్ అవ దివ ఇన్వతం జీరదానూ || 7-064-02

  మిత్రస్ తన్ నో వరుణో దేవో అర్యః ప్ర సాధిష్ఠేభిః పథిభిర్ నయన్తు |
  బ్రవద్ యథా న ఆద్ అరిః సుదాస ఇషా మదేమ సహ దేవగోపాః || 7-064-03

  యో వాం గర్తమ్ మనసా తక్షద్ ఏతమ్ ఊర్ధ్వాం ధీతిం కృణవద్ ధారయచ్ చ |
  ఉక్షేథామ్ మిత్రావరుణా ఘృతేన తా రాజానా సుక్షితీస్ తర్పయేథామ్ || 7-064-04

  ఏష స్తోమో వరుణ మిత్ర తుభ్యం సోమః శుక్రో న వాయవే ऽయామి |
  అవిష్టం ధియో జిగృతమ్ పురంధీర్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-064-05