ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 63)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ వ్ ఏతి సుభగో విశ్వచక్షాః సాధారణః సూర్యో మానుషాణామ్ |
  చక్షుర్ మిత్రస్య వరుణస్య దేవశ్ చర్మేవ యః సమవివ్యక్ తమాంసి || 7-063-01

  ఉద్ వ్ ఏతి ప్రసవీతా జనానామ్ మహాన్ కేతుర్ అర్ణవః సూర్యస్య |
  సమానం చక్రమ్ పర్యావివృత్సన్ యద్ ఏతశో వహతి ధూర్షు యుక్తః || 7-063-02

  విభ్రాజమాన ఉషసామ్ ఉపస్థాద్ రేభైర్ ఉద్ ఏత్య్ అనుమద్యమానః |
  ఏష మే దేవః సవితా చచ్ఛన్ద యః సమానం న ప్రమినాతి ధామ || 7-063-03

  దివో రుక్మ ఉరుచక్షా ఉద్ ఏతి దూరేర్థస్ తరణిర్ భ్రాజమానః |
  నూనం జనాః సూర్యేణ ప్రసూతా అయన్న్ అర్థాని కృణవన్న్ అపాంసి || 7-063-04

  యత్రా చక్రుర్ అమృతా గాతుమ్ అస్మై శ్యేనో న దీయన్న్ అన్వ్ ఏతి పాథః |
  ప్రతి వాం సూర ఉదితే విధేమ నమోభిర్ మిత్రావరుణోత హవ్యైః || 7-063-05

  నూ మిత్రో వరుణో అర్యమా నస్ త్మనే తోకాయ వరివో దధన్తు |
  సుగా నో విశ్వా సుపథాని సన్తు యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-063-06