ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 62)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉత్ సూర్యో బృహద్ అర్చీంష్య్ అశ్రేత్ పురు విశ్వా జనిమ మానుషాణామ్ |
  సమో దివా దదృశే రోచమానః క్రత్వా కృతః సుకృతః కర్తృభిర్ భూత్ || 7-062-01

  స సూర్య ప్రతి పురో న ఉద్ గా ఏభి స్తోమేభిర్ ఏతశేభిర్ ఏవైః |
  ప్ర నో మిత్రాయ వరుణాయ వోచో ऽనాగసో అర్యమ్ణే అగ్నయే చ || 7-062-02

  వి నః సహస్రం శురుధో రదన్త్వ్ ఋతావానో వరుణో మిత్రో అగ్నిః |
  యచ్ఛన్తు చన్ద్రా ఉపమం నో అర్కమ్ ఆ నః కామమ్ పూపురన్తు స్తవానాః || 7-062-03

  ద్యావాభూమీ అదితే త్రాసీథాం నో యే వాం జజ్ఞుః సుజనిమాన ఋష్వే |
  మా హేళే భూమ వరుణస్య వాయోర్ మా మిత్రస్య ప్రియతమస్య నృణామ్ || 7-062-04

  ప్ర బాహవా సిసృతం జీవసే న ఆ నో గవ్యూతిమ్ ఉక్షతం ఘృతేన |
  ఆ నో జనే శ్రవయతం యువానా శ్రుతమ్ మే మిత్రావరుణా హవేమా || 7-062-05

  నూ మిత్రో వరుణో అర్యమా నస్ త్మనే తోకాయ వరివో దధన్తు |
  సుగా నో విశ్వా సుపథాని సన్తు యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-062-06