ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 61)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ వాం చక్షుర్ వరుణ సుప్రతీకం దేవయోర్ ఏతి సూర్యస్ తతన్వాన్ |
  అభి యో విశ్వా భువనాని చష్టే స మన్యుమ్ మర్త్యేష్వ్ ఆ చికేత || 7-061-01

  ప్ర వాం స మిత్రావరుణావ్ ఋతావా విప్రో మన్మాని దీర్ఘశ్రుద్ ఇయర్తి |
  యస్య బ్రహ్మాణి సుక్రతూ అవాథ ఆ యత్ క్రత్వా న శరదః పృణైథే || 7-061-02

  ప్రోరోర్ మిత్రావరుణా పృథివ్యాః ప్ర దివ ఋష్వాద్ బృహతః సుదానూ |
  స్పశో దధాథే ఓషధీషు విక్ష్వ్ ఋధగ్ యతో అనిమిషం రక్షమాణా || 7-061-03

  శంసా మిత్రస్య వరుణస్య ధామ శుష్మో రోదసీ బద్బధే మహిత్వా |
  అయన్ మాసా అయజ్వనామ్ అవీరాః ప్ర యజ్ఞమన్మా వృజనం తిరాతే || 7-061-04

  అమూరా విశ్వా వృషణావ్ ఇమా వాం న యాసు చిత్రం దదృశే న యక్షమ్ |
  ద్రుహః సచన్తే అనృతా జనానాం న వాం నిణ్యాన్య్ అచితే అభూవన్ || 7-061-05

  సమ్ ఉ వాం యజ్ఞమ్ మహయం నమోభిర్ హువే వామ్ మిత్రావరుణా సబాధః |
  ప్ర వామ్ మన్మాన్య్ ఋచసే నవాని కృతాని బ్రహ్మ జుజుషన్న్ ఇమాని || 7-061-06

  ఇయం దేవ పురోహితిర్ యువభ్యాం యజ్ఞేషు మిత్రావరుణావ్ అకారి |
  విశ్వాని దుర్గా పిపృతం తిరో నో యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-061-07