ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 60)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యద్ అద్య సూర్య బ్రవో ऽనాగా ఉద్యన్ మిత్రాయ వరుణాయ సత్యమ్ |
  వయం దేవత్రాదితే స్యామ తవ ప్రియాసో అర్యమన్ గృణన్తః || 7-060-01

  ఏష స్య మిత్రావరుణా నృచక్షా ఉభే ఉద్ ఏతి సూర్యో అభి జ్మన్ |
  విశ్వస్య స్థాతుర్ జగతశ్ చ గోపా ఋజు మర్తేషు వృజినా చ పశ్యన్ || 7-060-02

  అయుక్త సప్త హరితః సధస్థాద్ యా ఈం వహన్తి సూర్యం ఘృతాచీః |
  ధామాని మిత్రావరుణా యువాకుః సం యో యూథేవ జనిమాని చష్టే || 7-060-03

  ఉద్ వామ్ పృక్షాసో మధుమన్తో అస్థుర్ ఆ సూర్యో అరుహచ్ ఛుక్రమ్ అర్ణః |
  యస్మా ఆదిత్యా అధ్వనో రదన్తి మిత్రో అర్యమా వరుణః సజోషాః || 7-060-04

  ఇమే చేతారో అనృతస్య భూరేర్ మిత్రో అర్యమా వరుణో హి సన్తి |
  ఇమ ఋతస్య వావృధుర్ దురోణే శగ్మాసః పుత్రా అదితేర్ అదబ్ధాః || 7-060-05

  ఇమే మిత్రో వరుణో దూళభాసో ऽచేతసం చిచ్ చితయన్తి దక్షైః |
  అపి క్రతుం సుచేతసం వతన్తస్ తిరశ్ చిద్ అంహః సుపథా నయన్తి || 7-060-06

  ఇమే దివో అనిమిషా పృథివ్యాశ్ చికిత్వాంసో అచేతసం నయన్తి |
  ప్రవ్రాజే చిన్ నద్యో గాధమ్ అస్తి పారం నో అస్య విష్పితస్య పర్షన్ || 7-060-07

  యద్ గోపావద్ అదితిః శర్మ భద్రమ్ మిత్రో యచ్ఛన్తి వరుణః సుదాసే |
  తస్మిన్న్ ఆ తోకం తనయం దధానా మా కర్మ దేవహేళనం తురాసః || 7-060-08

  అవ వేదిం హోత్రాభిర్ యజేత రిపః కాశ్ చిద్ వరుణధ్రుతః సః |
  పరి ద్వేషోభిర్ అర్యమా వృణక్తూరుం సుదాసే వృషణా ఉలోకమ్ || 7-060-09

  సస్వశ్ చిద్ ధి సమృతిస్ త్వేష్య్ ఏషామ్ అపీచ్యేన సహసా సహన్తే |
  యుష్మద్ భియా వృషణో రేజమానా దక్షస్య చిన్ మహినా మృళతా నః || 7-060-10

  యో బ్రహ్మణే సుమతిమ్ ఆయజాతే వాజస్య సాతౌ పరమస్య రాయః |
  సీక్షన్త మన్యుమ్ మఘవానో అర్య ఉరు క్షయాయ చక్రిరే సుధాతు || 7-060-11

  ఇయం దేవ పురోహితిర్ యువభ్యాం యజ్ఞేషు మిత్రావరుణావ్ అకారి |
  విశ్వాని దుర్గా పిపృతం తిరో నో యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-060-12