ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 59)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యం త్రాయధ్వ ఇదమ్-ఇదం దేవాసో యం చ నయథ |
  తస్మా అగ్నే వరుణ మిత్రార్యమన్ మరుతః శర్మ యచ్ఛత || 7-059-01

  యుష్మాకం దేవా అవసాహని ప్రియ ఈజానస్ తరతి ద్విషః |
  ప్ర స క్షయం తిరతే వి మహీర్ ఇషో యో వో వరాయ దాశతి || 7-059-02

  నహి వశ్ చరమం చన వసిష్ఠః పరిమంసతే |
  అస్మాకమ్ అద్య మరుతః సుతే సచా విశ్వే పిబత కామినః || 7-059-03

  నహి వ ఊతిః పృతనాసు మర్ధతి యస్మా అరాధ్వం నరః |
  అభి వ ఆవర్త్ సుమతిర్ నవీయసీ తూయం యాత పిపీషవః || 7-059-04

  ఓ షు ఘృష్విరాధసో యాతనాన్ధాంసి పీతయే |
  ఇమా వో హవ్యా మరుతో రరే హి కమ్ మో ష్వ్ అన్యత్ర గన్తన || 7-059-05

  ఆ చ నో బర్హిః సదతావితా చ న స్పార్హాణి దాతవే వసు |
  అస్రేధన్తో మరుతః సోమ్యే మధౌ స్వాహేహ మాదయాధ్వై || 7-059-06

  సస్వశ్ చిద్ ధి తన్వః శుమ్భమానా ఆ హంసాసో నీలపృష్ఠా అపప్తన్ |
  విశ్వం శర్ధో అభితో మా ని షేద నరో న రణ్వాః సవనే మదన్తః || 7-059-07

  యో నో మరుతో అభి దుర్హృణాయుస్ తిరశ్ చిత్తాని వసవో జిఘాంసతి |
  ద్రుహః పాశాన్ ప్రతి స ముచీష్ట తపిష్ఠేన హన్మనా హన్తనా తమ్ || 7-059-08

  సాంతపనా ఇదం హవిర్ మరుతస్ తజ్ జుజుష్టన |
  యుష్మాకోతీ రిశాదసః || 7-059-09

  గృహమేధాస ఆ గత మరుతో మాప భూతన |
  యుష్మాకోతీ సుదానవః || 7-059-10

  ఇహేహ వః స్వతవసః కవయః సూర్యత్వచః |
  యజ్ఞమ్ మరుత ఆ వృణే || 7-059-11

  త్ర్యమ్బకం యజామహే సుగన్ధిమ్ పుష్టివర్ధనమ్ |
  ఉర్వారుకమ్ ఇవ బన్ధనాన్ మృత్యోర్ ముక్షీయ మామృతాత్ || 7-059-12