ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 58)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సాకముక్షే అర్చతా గణాయ యో దైవ్యస్య ధామ్నస్ తువిష్మాన్ |
  ఉత క్షోదన్తి రోదసీ మహిత్వా నక్షన్తే నాకం నిరృతేర్ అవంశాత్ || 7-058-01

  జనూశ్ చిద్ వో మరుతస్ త్వేష్యేణ భీమాసస్ తువిమన్యవో ऽయాసః |
  ప్ర యే మహోభిర్ ఓజసోత సన్తి విశ్వో వో యామన్ భయతే స్వర్దృక్ || 7-058-02

  బృహద్ వయో మఘవద్భ్యో దధాత జుజోషన్న్ ఇన్ మరుతః సుష్టుతిం నః |
  గతో నాధ్వా వి తిరాతి జన్తుమ్ ప్ర ణ స్పార్హాభిర్ ఊతిభిస్ తిరేత || 7-058-03

  యుష్మోతో విప్రో మరుతః శతస్వీ యుష్మోతో అర్వా సహురిః సహస్రీ |
  యుష్మోతః సమ్రాళ్ ఉత హన్తి వృత్రమ్ ప్ర తద్ వో అస్తు ధూతయో దేష్ణమ్ || 7-058-04

  తాఆ రుద్రస్య మీళ్హుషో వివాసే కువిన్ నంసన్తే మరుతః పునర్ నః |
  యత్ సస్వర్తా జిహీళిరే యద్ ఆవిర్ అవ తద్ ఏన ఈమహే తురాణామ్ || 7-058-05

  ప్ర సా వాచి సుష్టుతిర్ మఘోనామ్ ఇదం సూక్తమ్ మరుతో జుషన్త |
  ఆరాచ్ చిద్ ద్వేషో వృషణో యుయోత యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-058-06