ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 57)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మధ్వో వో నామ మారుతం యజత్రాః ప్ర యజ్ఞేషు శవసా మదన్తి |
  యే రేజయన్తి రోదసీ చిద్ ఉర్వీ పిన్వన్త్య్ ఉత్సం యద్ అయాసుర్ ఉగ్రాః || 7-057-01

  నిచేతారో హి మరుతో గృణన్తమ్ ప్రణేతారో యజమానస్య మన్మ |
  అస్మాకమ్ అద్య విదథేషు బర్హిర్ ఆ వీతయే సదత పిప్రియాణాః || 7-057-02

  నైతావద్ అన్యే మరుతో యథేమే భ్రాజన్తే రుక్మైర్ ఆయుధైస్ తనూభిః |
  ఆ రోదసీ విశ్వపిశః పిశానాః సమానమ్ అఞ్జ్య్ అఞ్జతే శుభే కమ్ || 7-057-03

  ఋధక్ సా వో మరుతో దిద్యుద్ అస్తు యద్ వ ఆగః పురుషతా కరామ |
  మా వస్ తస్యామ్ అపి భూమా యజత్రా అస్మే వో అస్తు సుమతిశ్ చనిష్ఠా || 7-057-04

  కృతే చిద్ అత్ర మరుతో రణన్తానవద్యాసః శుచయః పావకాః |
  ప్ర ణో ऽవత సుమతిభిర్ యజత్రాః ప్ర వాజేభిస్ తిరత పుష్యసే నః || 7-057-05

  ఉత స్తుతాసో మరుతో వ్యన్తు విశ్వేభిర్ నామభిర్ నరో హవీంషి |
  దదాత నో అమృతస్య ప్రజాయై జిగృత రాయః సూనృతా మఘాని || 7-057-06

  ఆ స్తుతాసో మరుతో విశ్వ ఊతీ అచ్ఛా సూరీన్ సర్వతాతా జిగాత |
  యే నస్ త్మనా శతినో వర్ధయన్తి యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-057-07