ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 56)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

<poem> క ఈం వ్యక్తా నరః సనీళా రుద్రస్య మర్యా అధ స్వశ్వాః |
  నకిర్ హ్య్ ఏషాం జనూంషి వేద తే అఙ్గ విద్రే మిథో జనిత్రమ్ |
  అభి స్వపూభిర్ మిథో వపన్త వాతస్వనసః శ్యేనా అస్పృధ్రన్ |
  ఏతాని ధీరో నిణ్యా చికేత పృశ్నిర్ యద్ ఊధో మహీ జభార |
  సా విట్ సువీరా మరుద్భిర్ అస్తు సనాత్ సహన్తీ పుష్యన్తీ నృమ్ణమ్ |
  యామం యేష్ఠాః శుభా శోభిష్ఠాః శ్రియా సమ్మిశ్లా ఓజోభిర్ ఉగ్రాః |
  ఉగ్రం వ ఓజ స్థిరా శవాంస్య్ అధా మరుద్భిర్ గణస్ తువిష్మాన్ |
  శుభ్రో వః శుష్మః క్రుధ్మీ మనాంసి ధునిర్ మునిర్ ఇవ శర్ధస్య ధృష్ణోః |
  సనేమ్య్ అస్మద్ యుయోత దిద్యుమ్ మా వో దుర్మతిర్ ఇహ ప్రణఙ్ నః |
  ప్రియా వో నామ హువే తురాణామ్ ఆ యత్ తృపన్ మరుతో వావశానాః |
  స్వాయుధాస ఇష్మిణః సునిష్కా ఉత స్వయం తన్వః శుమ్భమానాః |
  శుచీ వో హవ్యా మరుతః శుచీనాం శుచిం హినోమ్య్ అధ్వరం శుచిభ్యః |
  ఋతేన సత్యమ్ ఋతసాప ఆయఞ్ ఛుచిజన్మానః శుచయః పావకాః || 7-056-12

</poem>

అంసేష్వ్ ఆ మరుతః ఖాదయో వో వక్షస్సు రుక్మా ఉపశిశ్రియాణాః |
  వి విద్యుతో న వృష్టిభీ రుచానా అను స్వధామ్ ఆయుధైర్ యచ్ఛమానాః || 7-056-13

  ప్ర బుధ్న్యా వ ఈరతే మహాంసి ప్ర నామాని ప్రయజ్యవస్ తిరధ్వమ్ |
  సహస్రియం దమ్యమ్ భాగమ్ ఏతం గృహమేధీయమ్ మరుతో జుషధ్వమ్ || 7-056-14

  యది స్తుతస్య మరుతో అధీథేత్థా విప్రస్య వాజినో హవీమన్ |
  మక్షూ రాయః సువీర్యస్య దాత నూ చిద్ యమ్ అన్య ఆదభద్ అరావా || 7-056-15

  అత్యాసో న యే మరుతః స్వఞ్చో యక్షదృశో న శుభయన్త మర్యాః |
  తే హర్మ్యేష్ఠాః శిశవో న శుభ్రా వత్సాసో న ప్రక్రీళినః పయోధాః || 7-056-16

  దశస్యన్తో నో మరుతో మృళన్తు వరివస్యన్తో రోదసీ సుమేకే |
  ఆరే గోహా నృహా వధో వో అస్తు సుమ్నేభిర్ అస్మే వసవో నమధ్వమ్ || 7-056-17

  ఆ వో హోతా జోహవీతి సత్తః సత్రాచీం రాతిమ్ మరుతో గృణానః |
  య ఈవతో వృషణో అస్తి గోపాః సో అద్వయావీ హవతే వ ఉక్థైః || 7-056-18

  ఇమే తురమ్ మరుతో రామయన్తీమే సహః సహస ఆ నమన్తి |
  ఇమే శంసం వనుష్యతో ని పాన్తి గురు ద్వేషో అరరుషే దధన్తి || 7-056-19

  ఇమే రధ్రం చిన్ మరుతో జునన్తి భృమిం చిద్ యథా వసవో జుషన్త |
  అప బాధధ్వం వృషణస్ తమాంసి ధత్త విశ్వం తనయం తోకమ్ అస్మే || 7-056-20

  మా వో దాత్రాన్ మరుతో నిర్ అరామ మా పశ్చాద్ దఘ్మ రథ్యో విభాగే |
  ఆ న స్పార్హే భజతనా వసవ్యే యద్ ఈం సుజాతం వృషణో వో అస్తి || 7-056-21

  సం యద్ ధనన్త మన్యుభిర్ జనాసః శూరా యహ్వీష్వ్ ఓషధీషు విక్షు |
  అధ స్మా నో మరుతో రుద్రియాసస్ త్రాతారో భూత పృతనాస్వ్ అర్యః || 7-056-22

  భూరి చక్ర మరుతః పిత్ర్యాణ్య్ ఉక్థాని యా వః శస్యన్తే పురా చిత్ |
  మరుద్భిర్ ఉగ్రః పృతనాసు సాళ్హా మరుద్భిర్ ఇత్ సనితా వాజమ్ అర్వా || 7-056-23

  అస్మే వీరో మరుతః శుష్మ్య్ అస్తు జనానాం యో అసురో విధర్తా |
  అపో యేన సుక్షితయే తరేమాధ స్వమ్ ఓకో అభి వః స్యామ || 7-056-24

  తన్ న ఇన్ద్రో వరుణో మిత్రో అగ్నిర్ ఆప ఓషధీర్ వనినో జుషన్త |
  శర్మన్ స్యామ మరుతామ్ ఉపస్థే యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-056-25