ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 55)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అమీవహా వాస్తోష్ పతే విశ్వా రూపాణ్య్ ఆవిశన్ |
  సఖా సుశేవ ఏధి నః || 7-055-01

  యద్ అర్జున సారమేయ దతః పిశఙ్గ యచ్ఛసే |
  వీవ భ్రాజన్త ఋష్టయ ఉప స్రక్వేషు బప్సతో ని షు స్వప || 7-055-02

  స్తేనం రాయ సారమేయ తస్కరం వా పునఃసర |
  స్తోతౄన్ ఇన్ద్రస్య రాయసి కిమ్ అస్మాన్ దుచ్ఛునాయసే ని షు స్వప || 7-055-03

  త్వం సూకరస్య దర్దృహి తవ దర్దర్తు సూకరః |
  స్తోతౄన్ ఇన్ద్రస్య రాయసి కిమ్ అస్మాన్ దుచ్ఛునాయసే ని షు స్వప || 7-055-04

  సస్తు మాతా సస్తు పితా సస్తు శ్వా సస్తు విశ్పతిః |
  ససన్తు సర్వే జ్ఞాతయః సస్త్వ్ అయమ్ అభితో జనః || 7-055-05

  య ఆస్తే యశ్ చ చరతి యశ్ చ పశ్యతి నో జనః |
  తేషాం సం హన్మో అక్షాణి యథేదం హర్మ్యం తథా || 7-055-06

  సహస్రశృఙ్గో వృషభో యః సముద్రాద్ ఉదాచరత్ |
  తేనా సహస్యేనా వయం ని జనాన్ స్వాపయామసి || 7-055-07

  ప్రోష్ఠేశయా వహ్యేశయా నారీర్ యాస్ తల్పశీవరీః |
  స్త్రియో యాః పుణ్యగన్ధాస్ తాః సర్వాః స్వాపయామసి || 7-055-08