ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 54)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వాస్తోష్ పతే ప్రతి జానీహ్య్ అస్మాన్ స్వావేశో అనమీవో భవా నః |
  యత్ త్వేమహే ప్రతి తన్ నో జుషస్వ శం నో భవ ద్విపదే శం చతుష్పదే || 7-054-01

  వాస్తోష్ పతే ప్రతరణో న ఏధి గయస్ఫానో గోభిర్ అశ్వేభిర్ ఇన్దో |
  అజరాసస్ తే సఖ్యే స్యామ పితేవ పుత్రాన్ ప్రతి నో జుషస్వ || 7-054-02

  వాస్తోష్ పతే శగ్మయా సంసదా తే సక్షీమహి రణ్వయా గాతుమత్యా |
  పాహి క్షేమ ఉత యోగే వరం నో యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-054-03