ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 53)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర ద్యావా యజ్ఞైః పృథివీ నమోభిః సబాధ ఈళే బృహతీ యజత్రే |
  తే చిద్ ధి పూర్వే కవయో గృణన్తః పురో మహీ దధిరే దేవపుత్రే || 7-053-01

  ప్ర పూర్వజే పితరా నవ్యసీభిర్ గీర్భిః కృణుధ్వం సదనే ఋతస్య |
  ఆ నో ద్యావాపృథివీ దైవ్యేన జనేన యాతమ్ మహి వాం వరూథమ్ || 7-053-02

  ఉతో హి వాం రత్నధేయాని సన్తి పురూణి ద్యావాపృథివీ సుదాసే |
  అస్మే ధత్తం యద్ అసద్ అస్కృధోయు యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-053-03