ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 52)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆదిత్యాసో అదితయః స్యామ పూర్ దేవత్రా వసవో మర్త్యత్రా |
  సనేమ మిత్రావరుణా సనన్తో భవేమ ద్యావాపృథివీ భవన్తః || 7-052-01

  మిత్రస్ తన్ నో వరుణో మామహన్త శర్మ తోకాయ తనయాయ గోపాః |
  మా వో భుజేమాన్యజాతమ్ ఏనో మా తత్ కర్మ వసవో యచ్ చయధ్వే || 7-052-02

  తురణ్యవో ऽఙ్గిరసో నక్షన్త రత్నం దేవస్య సవితుర్ ఇయానాః |
  పితా చ తన్ నో మహాన్ యజత్రో విశ్వే దేవాః సమనసో జుషన్త || 7-052-03