ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 51)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆదిత్యానామ్ అవసా నూతనేన సక్షీమహి శర్మణా శంతమేన |
  అనాగాస్త్వే అదితిత్వే తురాస ఇమం యజ్ఞం దధతు శ్రోషమాణాః || 7-051-01

  ఆదిత్యాసో అదితిర్ మాదయన్తామ్ మిత్రో అర్యమా వరుణో రజిష్ఠాః |
  అస్మాకం సన్తు భువనస్య గోపాః పిబన్తు సోమమ్ అవసే నో అద్య || 7-051-02

  ఆదిత్యా విశ్వే మరుతశ్ చ విశ్వే దేవాశ్ చ విశ్వ ఋభవశ్ చ విశ్వే |
  ఇన్ద్రో అగ్నిర్ అశ్వినా తుష్టువానా యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-051-03