ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 50)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ మామ్ మిత్రావరుణేహ రక్షతం కులాయయద్ విశ్వయన్ మా న ఆ గన్ |
  అజకావం దుర్దృశీకం తిరో దధే మా మామ్ పద్యేన రపసా విదత్ త్సరుః || 7-050-01

  యద్ విజామన్ పరుషి వన్దనమ్ భువద్ అష్ఠీవన్తౌ పరి కుల్ఫౌ చ దేహత్ |
  అగ్నిష్ టచ్ ఛోచన్న్ అప బాధతామ్ ఇతో మా మామ్ పద్యేన రపసా విదత్ త్సరుః || 7-050-02

  యచ్ ఛల్మలౌ భవతి యన్ నదీషు యద్ ఓషధీభ్యః పరి జాయతే విషమ్ |
  విశ్వే దేవా నిర్ ఇతస్ తత్ సువన్తు మా మామ్ పద్యేన రపసా విదత్ త్సరుః || 7-050-03

  యాః ప్రవతో నివత ఉద్వత ఉదన్వతీర్ అనుదకాశ్ చ యాః |
  తా అస్మభ్యమ్ పయసా పిన్వమానాః శివా దేవీర్ అశిపదా భవన్తు సర్వా నద్యో అశిమిదా భవన్తు || 7-050-04