ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 49)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సముద్రజ్యేష్ఠాః సలిలస్య మధ్యాత్ పునానా యన్త్య్ అనివిశమానాః |
  ఇన్ద్రో యా వజ్రీ వృషభో రరాద తా ఆపో దేవీర్ ఇహ మామ్ అవన్తు || 7-049-01

  యా ఆపో దివ్యా ఉత వా స్రవన్తి ఖనిత్రిమా ఉత వా యాః స్వయంజాః |
  సముద్రార్థా యాః శుచయః పావకాస్ తా ఆపో దేవీర్ ఇహ మామ్ అవన్తు || 7-049-02

  యాసాం రాజా వరుణో యాతి మధ్యే సత్యానృతే అవపశ్యఞ్ జనానామ్ |
  మధుశ్చుతః శుచయో యాః పావకాస్ తా ఆపో దేవీర్ ఇహ మామ్ అవన్తు || 7-049-03

  యాసు రాజా వరుణో యాసు సోమో విశ్వే దేవా యాసూర్జమ్ మదన్తి |
  వైశ్వానరో యాస్వ్ అగ్నిః ప్రవిష్టస్ తా ఆపో దేవీర్ ఇహ మామ్ అవన్తు || 7-049-04