ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 48)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఋభుక్షణో వాజా మాదయధ్వమ్ అస్మే నరో మఘవానః సుతస్య |
  ఆ వో ऽర్వాచః క్రతవో న యాతాం విభ్వో రథం నర్యం వర్తయన్తు || 7-048-01

  ఋభుర్ ఋభుభిర్ అభి వః స్యామ విభ్వో విభుభిః శవసా శవాంసి |
  వాజో అస్మాఅవతు వాజసాతావ్ ఇన్ద్రేణ యుజా తరుషేమ వృత్రమ్ || 7-048-02

  తే చిద్ ధి పూర్వీర్ అభి సన్తి శాసా విశ్వాఅర్య ఉపరతాతి వన్వన్ |
  ఇన్ద్రో విభ్వాఋభుక్షా వాజో అర్యః శత్రోర్ మిథత్యా కృణవన్ వి నృమ్ణమ్ || 7-048-03

  నూ దేవాసో వరివః కర్తనా నో భూత నో విశ్వే ऽవసే సజోషాః |
  సమ్ అస్మే ఇషం వసవో దదీరన్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-048-04