ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 47)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆపో యం వః ప్రథమం దేవయన్త ఇన్ద్రపానమ్ ఊర్మిమ్ అకృణ్వతేళః |
  తం వో వయం శుచిమ్ అరిప్రమ్ అద్య ఘృతప్రుషమ్ మధుమన్తం వనేమ || 7-047-01

  తమ్ ఊర్మిమ్ ఆపో మధుమత్తమం వో ऽపాం నపాద్ అవత్వ్ ఆశుహేమా |
  యస్మిన్న్ ఇన్ద్రో వసుభిర్ మాదయాతే తమ్ అశ్యామ దేవయన్తో వో అద్య || 7-047-02

  శతపవిత్రాః స్వధయా మదన్తీర్ దేవీర్ దేవానామ్ అపి యన్తి పాథః |
  తా ఇన్ద్రస్య న మినన్తి వ్రతాని సిన్ధుభ్యో హవ్యం ఘృతవజ్ జుహోత || 7-047-03

  యాః సూర్యో రశ్మిభిర్ ఆతతాన యాభ్య ఇన్ద్రో అరదద్ గాతుమ్ ఊర్మిమ్ |
  తే సిన్ధవో వరివో ధాతనా నో యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-047-04