ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 46)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమా రుద్రాయ స్థిరధన్వనే గిరః క్షిప్రేషవే దేవాయ స్వధావ్నే |
  అషాళ్హాయ సహమానాయ వేధసే తిగ్మాయుధాయ భరతా శృణోతు నః || 7-046-01

  స హి క్షయేణ క్షమ్యస్య జన్మనః సామ్రాజ్యేన దివ్యస్య చేతతి |
  అవన్న్ అవన్తీర్ ఉప నో దురశ్ చరానమీవో రుద్ర జాసు నో భవ || 7-046-02

  యా తే దిద్యుద్ అవసృష్టా దివస్ పరి క్ష్మయా చరతి పరి సా వృణక్తు నః |
  సహస్రం తే స్వపివాత భేషజా మా నస్ తోకేషు తనయేషు రీరిషః || 7-046-03

  మా నో వధీ రుద్ర మా పరా దా మా తే భూమ ప్రసితౌ హీళితస్య |
  ఆ నో భజ బర్హిషి జీవశంసే యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-046-04