ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 45)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ దేవో యాతు సవితా సురత్నో ऽన్తరిక్షప్రా వహమానో అశ్వైః |
  హస్తే దధానో నర్యా పురూణి నివేశయఞ్ చ ప్రసువఞ్ చ భూమ || 7-045-01

  ఉద్ అస్య బాహూ శిథిరా బృహన్తా హిరణ్యయా దివో అన్తాఅనష్టామ్ |
  నూనం సో అస్య మహిమా పనిష్ట సూరశ్ చిద్ అస్మా అను దాద్ అపస్యామ్ || 7-045-02

  స ఘా నో దేవః సవితా సహావా సావిషద్ వసుపతిర్ వసూని |
  విశ్రయమాణో అమతిమ్ ఉరూచీమ్ మర్తభోజనమ్ అధ రాసతే నః || 7-045-03

  ఇమా గిరః సవితారం సుజిహ్వమ్ పూర్ణగభస్తిమ్ ఈళతే సుపాణిమ్ |
  చిత్రం వయో బృహద్ అస్మే దధాతు యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-045-04