ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 44)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  దధిక్రాం వః ప్రథమమ్ అశ్వినోషసమ్ అగ్నిం సమిద్ధమ్ భగమ్ ఊతయే హువే |
  ఇన్ద్రం విష్ణుమ్ పూషణమ్ బ్రహ్మణస్ పతిమ్ ఆదిత్యాన్ ద్యావాపృథివీ అపః స్వః || 7-044-01

  దధిక్రామ్ ఉ నమసా బోధయన్త ఉదీరాణా యజ్ఞమ్ ఉపప్రయన్తః |
  ఇళాం దేవీమ్ బర్హిషి సాదయన్తో ऽశ్వినా విప్రా సుహవా హువేమ || 7-044-02

  దధిక్రావాణమ్ బుబుధానో అగ్నిమ్ ఉప బ్రువ ఉషసం సూర్యం గామ్ |
  బ్రధ్నమ్ మావరుణస్య బభ్రుం తే విశ్వాస్మద్ దురితా యావయన్తు || 7-044-03

  దధిక్రావా ప్రథమో వాజ్య్ అర్వాగ్రే రథానామ్ భవతి ప్రజానన్ |
  సంవిదాన ఉషసా సూర్యేణాదిత్యేభిర్ వసుభిర్ అఙ్గిరోభిః || 7-044-04

  ఆ నో దధిక్రాః పథ్యామ్ అనక్త్వ్ ఋతస్య పన్థామ్ అన్వేతవా ఉ |
  శృణోతు నో దైవ్యం శర్ధో అగ్నిః శృణ్వన్తు విశ్వే మహిషా అమూరాః || 7-044-05