ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 43)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వో యజ్ఞేషు దేవయన్తో అర్చన్ ద్యావా నమోభిః పృథివీ ఇషధ్యై |
  యేషామ్ బ్రహ్మాణ్య్ అసమాని విప్రా విష్వగ్ వియన్తి వనినో న శాఖాః || 7-043-01

  ప్ర యజ్ఞ ఏతు హేత్వో న సప్తిర్ ఉద్ యచ్ఛధ్వం సమనసో ఘృతాచీః |
  స్తృణీత బర్హిర్ అధ్వరాయ సాధూర్ధ్వా శోచీంషి దేవయూన్య్ అస్థుః || 7-043-02

  ఆ పుత్రాసో న మాతరం విభృత్రాః సానౌ దేవాసో బర్హిషః సదన్తు |
  ఆ విశ్వాచీ విదథ్యామ్ అనక్త్వ్ అగ్నే మా నో దేవతాతా మృధస్ కః || 7-043-03

  తే సీషపన్త జోషమ్ ఆ యజత్రా ఋతస్య ధారాః సుదుఘా దుహానాః |
  జ్యేష్ఠం వో అద్య మహ ఆ వసూనామ్ ఆ గన్తన సమనసో యతి ష్ఠ || 7-043-04

  ఏవా నో అగ్నే విక్ష్వ్ ఆ దశస్య త్వయా వయం సహసావన్న్ ఆస్క్రాః |
  రాయా యుజా సధమాదో అరిష్టా యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-043-05