ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 42)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర బ్రహ్మాణో అఙ్గిరసో నక్షన్త ప్ర క్రన్దనుర్ నభన్యస్య వేతు |
  ప్ర ధేనవ ఉదప్రుతో నవన్త యుజ్యాతామ్ అద్రీ అధ్వరస్య పేశః || 7-042-01

  సుగస్ తే అగ్నే సనవిత్తో అధ్వా యుక్ష్వా సుతే హరితో రోహితశ్ చ |
  యే వా సద్మన్న్ అరుషా వీరవాహో హువే దేవానాం జనిమాని సత్తః || 7-042-02

  సమ్ ఉ వో యజ్ఞమ్ మహయన్ నమోభిః ప్ర హోతా మన్ద్రో రిరిచ ఉపాకే |
  యజస్వ సు పుర్వణీక దేవాన్ ఆ యజ్ఞియామ్ అరమతిం వవృత్యాః || 7-042-03

  యదా వీరస్య రేవతో దురోణే స్యోనశీర్ అతిథిర్ ఆచికేతత్ |
  సుప్రీతో అగ్నిః సుధితో దమ ఆ స విశే దాతి వార్యమ్ ఇయత్యై || 7-042-04

  ఇమం నో అగ్నే అధ్వరం జుషస్వ మరుత్స్వ్ ఇన్ద్రే యశసం కృధీ నః |
  ఆ నక్తా బర్హిః సదతామ్ ఉషాసోశన్తా మిత్రావరుణా యజేహ || 7-042-05

  ఏవాగ్నిం సహస్యం వసిష్ఠో రాయస్కామో విశ్వప్స్న్యస్య స్తౌత్ |
  ఇషం రయిమ్ పప్రథద్ వాజమ్ అస్మే యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-042-06