ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 41)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రాతర్ అగ్నిమ్ ప్రాతర్ ఇన్ద్రం హవామహే ప్రాతర్ మిత్రావరుణా ప్రాతర్ అశ్వినా |
  ప్రాతర్ భగమ్ పూషణమ్ బ్రహ్మణస్ పతిమ్ ప్రాతః సోమమ్ ఉత రుద్రం హువేమ || 7-041-01

  ప్రాతర్జితమ్ భగమ్ ఉగ్రం హువేమ వయమ్ పుత్రమ్ అదితేర్ యో విధర్తా |
  ఆధ్రశ్ చిద్ యమ్ మన్యమానస్ తురశ్ చిద్ రాజా చిద్ యమ్ భగమ్ భక్షీత్య్ ఆహ || 7-041-02

  భగ ప్రణేతర్ భగ సత్యరాధో భగేమాం ధియమ్ ఉద్ అవా దదన్ నః |
  భగ ప్ర ణో జనయ గోభిర్ అశ్వైర్ భగ ప్ర నృభిర్ నృవన్తః స్యామ || 7-041-03

  ఉతేదానీమ్ భగవన్తః స్యామోత ప్రపిత్వ ఉత మధ్యే అహ్నామ్ |
  ఉతోదితా మఘవన్ సూర్యస్య వయం దేవానాం సుమతౌ స్యామ || 7-041-04

  భగ ఏవ భగవాఅస్తు దేవాస్ తేన వయమ్ భగవన్తః స్యామ |
  తం త్వా భగ సర్వ ఇజ్ జోహవీతి స నో భగ పురతా భవేహ || 7-041-05

  సమ్ అధ్వరాయోషసో నమన్త దధిక్రావేవ శుచయే పదాయ |
  అర్వాచీనం వసువిదమ్ భగం నో రథమ్ ఇవాశ్వా వాజిన ఆ వహన్తు || 7-041-06

  అశ్వావతీర్ గోమతీర్ న ఉషాసో వీరవతీః సదమ్ ఉచ్ఛన్తు భద్రాః |
  ఘృతం దుహానా విశ్వతః ప్రపీతా యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-041-07