ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 40)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఓ శ్రుష్టిర్ విదథ్యా సమ్ ఏతు ప్రతి స్తోమం దధీమహి తురాణామ్ |
  యద్ అద్య దేవః సవితా సువాతి స్యామాస్య రత్నినో విభాగే || 7-040-01

  మిత్రస్ తన్ నో వరుణో రోదసీ చ ద్యుభక్తమ్ ఇన్ద్రో అర్యమా దదాతు |
  దిదేష్టు దేవ్య్ అదితీ రేక్ణో వాయుశ్ చ యన్ నియువైతే భగశ్ చ || 7-040-02

  సేద్ ఉగ్రో అస్తు మరుతః స శుష్మీ యమ్ మర్త్యమ్ పృషదశ్వా అవాథ |
  ఉతేమ్ అగ్నిః సరస్వతీ జునన్తి న తస్య రాయః పర్యేతాస్తి || 7-040-03

  అయం హి నేతా వరుణ ఋతస్య మిత్రో రాజానో అర్యమాపో ధుః |
  సుహవా దేవ్య్ అదితిర్ అనర్వా తే నో అంహో అతి పర్షన్న్ అరిష్టాన్ || 7-040-04

  అస్య దేవస్య మీళ్హుషో వయా విష్ణోర్ ఏషస్య ప్రభృథే హవిర్భిః |
  విదే హి రుద్రో రుద్రియమ్ మహిత్వం యాసిష్టం వర్తిర్ అశ్వినావ్ ఇరావత్ || 7-040-05

  మాత్ర పూషన్న్ ఆఘృణ ఇరస్యో వరూత్రీ యద్ రాతిషాచశ్ చ రాసన్ |
  మయోభువో నో అర్వన్తో ని పాన్తు వృష్టిమ్ పరిజ్మా వాతో దదాతు || 7-040-06

  నూ రోదసీ అభిష్టుతే వసిష్ఠైర్ ఋతావానో వరుణో మిత్రో అగ్నిః |
  యచ్ఛన్తు చన్ద్రా ఉపమం నో అర్కం యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-040-07