ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 39)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఊర్ధ్వో అగ్నిః సుమతిం వస్వో అశ్రేత్ ప్రతీచీ జూర్ణిర్ దేవతాతిమ్ ఏతి |
  భేజాతే అద్రీ రథ్యేవ పన్థామ్ ఋతం హోతా న ఇషితో యజాతి || 7-039-01

  ప్ర వావృజే సుప్రయా బర్హిర్ ఏషామ్ ఆ విశ్పతీవ బీరిట ఇయాతే |
  విశామ్ అక్తోర్ ఉషసః పూర్వహూతౌ వాయుః పూషా స్వస్తయే నియుత్వాన్ || 7-039-02

  జ్మయా అత్ర వసవో రన్త దేవా ఉరావ్ అన్తరిక్షే మర్జయన్త శుభ్రాః |
  అర్వాక్ పథ ఉరుజ్రయః కృణుధ్వం శ్రోతా దూతస్య జగ్ముషో నో అస్య || 7-039-03

  తే హి యజ్ఞేషు యజ్ఞియాస ఊమాః సధస్థం విశ్వే అభి సన్తి దేవాః |
  తాఅధ్వర ఉశతో యక్ష్య్ అగ్నే శ్రుష్టీ భగం నాసత్యా పురంధిమ్ || 7-039-04

  ఆగ్నే గిరో దివ ఆ పృథివ్యా మిత్రం వహ వరుణమ్ ఇన్ద్రమ్ అగ్నిమ్ |
  ఆర్యమణమ్ అదితిం విష్ణుమ్ ఏషాం సరస్వతీ మరుతో మాదయన్తామ్ || 7-039-05

  రరే హవ్యమ్ మతిభిర్ యజ్ఞియానాం నక్షత్ కామమ్ మర్త్యానామ్ అసిన్వన్ |
  ధాతా రయిమ్ అవిదస్యం సదాసాం సక్షీమహి యుజ్యేభిర్ ను దేవైః || 7-039-06

  నూ రోదసీ అభిష్టుతే వసిష్ఠైర్ ఋతావానో వరుణో మిత్రో అగ్నిః |
  యచ్ఛన్తు చన్ద్రా ఉపమం నో అర్కం యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-039-07