ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 38)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ ఉ ష్య దేవః సవితా యయామ హిరణ్యయీమ్ అమతిం యామ్ అశిశ్రేత్ |
  నూనమ్ భగో హవ్యో మానుషేభిర్ వి యో రత్నా పురూవసుర్ దధాతి || 7-038-01

  ఉద్ ఉ తిష్ఠ సవితః శ్రుధ్య్ అస్య హిరణ్యపాణే ప్రభృతావ్ ఋతస్య |
  వ్య్ ఉర్వీమ్ పృథ్వీమ్ అమతిం సృజాన ఆ నృభ్యో మర్తభోజనం సువానః || 7-038-02

  అపి ష్టుతః సవితా దేవో అస్తు యమ్ ఆ చిద్ విశ్వే వసవో గృణన్తి |
  స న స్తోమాన్ నమస్యశ్ చనో ధాద్ విశ్వేభిః పాతు పాయుభిర్ ని సూరీన్ || 7-038-03

  అభి యం దేవ్య్ అదితిర్ గృణాతి సవం దేవస్య సవితుర్ జుషాణా |
  అభి సమ్రాజో వరుణో గృణన్త్య్ అభి మిత్రాసో అర్యమా సజోషాః || 7-038-04

  అభి యే మిథో వనుషః సపన్తే రాతిం దివో రాతిషాచః పృథివ్యాః |
  అహిర్ బుధ్న్య ఉత నః శృణోతు వరూత్ర్య్ ఏకధేనుభిర్ ని పాతు || 7-038-05

  అను తన్ నో జాస్పతిర్ మంసీష్ట రత్నం దేవస్య సవితుర్ ఇయానః |
  భగమ్ ఉగ్రో ऽవసే జోహవీతి భగమ్ అనుగ్రో అధ యాతి రత్నమ్ || 7-038-06

  శం నో భవన్తు వాజినో హవేషు దేవతాతా మితద్రవః స్వర్కాః |
  జమ్భయన్తో ऽహిం వృకం రక్షాంసి సనేమ్య్ అస్మద్ యుయవన్న్ అమీవాః || 7-038-07

  వాజే-వాజే ऽవత వాజినో నో ధనేషు విప్రా అమృతా ఋతజ్ఞాః |
  అస్య మధ్వః పిబత మాదయధ్వం తృప్తా యాత పథిభిర్ దేవయానైః || 7-038-08