ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 37)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ వో వాహిష్ఠో వహతు స్తవధ్యై రథో వాజా ఋభుక్షణో అమృక్తః |
  అభి త్రిపృష్ఠైః సవనేషు సోమైర్ మదే సుశిప్రా మహభిః పృణధ్వమ్ || 7-037-01

  యూయం హ రత్నమ్ మఘవత్సు ధత్థ స్వర్దృశ ఋభుక్షణో అమృక్తమ్ |
  సం యజ్ఞేషు స్వధావన్తః పిబధ్వం వి నో రాధాంసి మతిభిర్ దయధ్వమ్ || 7-037-02

  ఉవోచిథ హి మఘవన్ దేష్ణమ్ మహో అర్భస్య వసునో విభాగే |
  ఉభా తే పూర్ణా వసునా గభస్తీ న సూనృతా ని యమతే వసవ్యా || 7-037-03

  త్వమ్ ఇన్ద్ర స్వయశా ఋభుక్షా వాజో న సాధుర్ అస్తమ్ ఏష్య్ ఋక్వా |
  వయం ను తే దాశ్వాంసః స్యామ బ్రహ్మ కృణ్వన్తో హరివో వసిష్ఠాః || 7-037-04

  సనితాసి ప్రవతో దాశుషే చిద్ యాభిర్ వివేషో హర్యశ్వ ధీభిః |
  వవన్మా ను తే యుజ్యాభిర్ ఊతీ కదా న ఇన్ద్ర రాయ ఆ దశస్యేః || 7-037-05

  వాసయసీవ వేధసస్ త్వం నః కదా న ఇన్ద్ర వచసో బుబోధః |
  అస్తం తాత్యా ధియా రయిం సువీరమ్ పృక్షో నో అర్వా న్య్ ఉహీత వాజీ || 7-037-06

  అభి యం దేవీ నిరృతిశ్ చిద్ ఈశే నక్షన్త ఇన్ద్రం శరదః సుపృక్షః |
  ఉప త్రిబన్ధుర్ జరదష్టిమ్ ఏత్య్ అస్వవేశం యం కృణవన్త మర్తాః || 7-037-07

  ఆ నో రాధాంసి సవిత స్తవధ్యా ఆ రాయో యన్తు పర్వతస్య రాతౌ |
  సదా నో దివ్యః పాయుః సిషక్తు యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-037-08