ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 36)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర బ్రహ్మైతు సదనాద్ ఋతస్య వి రశ్మిభిః ససృజే సూర్యో గాః |
  వి సానునా పృథివీ సస్ర ఉర్వీ పృథు ప్రతీకమ్ అధ్య్ ఏధే అగ్నిః || 7-036-01

  ఇమాం వామ్ మిత్రావరుణా సువృక్తిమ్ ఇషం న కృణ్వే అసురా నవీయః |
  ఇనో వామ్ అన్యః పదవీర్ అదబ్ధో జనం చ మిత్రో యతతి బ్రువాణః || 7-036-02

  ఆ వాతస్య ధ్రజతో రన్త ఇత్యా అపీపయన్త ధేనవో న సూదాః |
  మహో దివః సదనే జాయమానో ऽచిక్రదద్ వృషభః సస్మిన్న్ ఊధన్ || 7-036-03

  గిరా య ఏతా యునజద్ ధరీ త ఇన్ద్ర ప్రియా సురథా శూర ధాయూ |
  ప్ర యో మన్యుం రిరిక్షతో మినాత్య్ ఆ సుక్రతుమ్ అర్యమణం వవృత్యామ్ || 7-036-04

  యజన్తే అస్య సఖ్యం వయశ్ చ నమస్వినః స్వ ఋతస్య ధామన్ |
  వి పృక్షో బాబధే నృభి స్తవాన ఇదం నమో రుద్రాయ ప్రేష్ఠమ్ || 7-036-05

  ఆ యత్ సాకం యశసో వావశానాః సరస్వతీ సప్తథీ సిన్ధుమాతా |
  యాః సుష్వయన్త సుదుఘాః సుధారా అభి స్వేన పయసా పీప్యానాః || 7-036-06

  ఉత త్యే నో మరుతో మన్దసానా ధియం తోకం చ వాజినో ऽవన్తు |
  మా నః పరి ఖ్యద్ అక్షరా చరన్త్య్ అవీవృధన్ యుజ్యం తే రయిం నః || 7-036-07

  ప్ర వో మహీమ్ అరమతిం కృణుధ్వమ్ ప్ర పూషణం విదథ్యం న వీరమ్ |
  భగం ధియో ऽవితారం నో అస్యాః సాతౌ వాజం రాతిషాచమ్ పురంధిమ్ || 7-036-08

  అచ్ఛాయం వో మరుతః శ్లోక ఏత్వ్ అచ్ఛా విష్ణుం నిషిక్తపామ్ అవోభిః |
  ఉత ప్రజాయై గృణతే వయో ధుర్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-036-09