ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 35)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శం న ఇన్ద్రాగ్నీ భవతామ్ అవోభిః శం న ఇన్ద్రావరుణా రాతహవ్యా |
  శమ్ ఇన్ద్రాసోమా సువితాయ శం యోః శం న ఇన్ద్రాపూషణా వాజసాతౌ || 7-035-01

  శం నో భగః శమ్ ఉ నః శంసో అస్తు శం నః పురంధిః శమ్ ఉ సన్తు రాయః |
  శం నః సత్యస్య సుయమస్య శంసః శం నో అర్యమా పురుజాతో అస్తు || 7-035-02

  శం నో ధాతా శమ్ ఉ ధర్తా నో అస్తు శం న ఉరూచీ భవతు స్వధాభిః |
  శం రోదసీ బృహతీ శం నో అద్రిః శం నో దేవానాం సుహవాని సన్తు || 7-035-03

  శం నో అగ్నిర్ జ్యోతిరనీకో అస్తు శం నో మిత్రావరుణావ్ అశ్వినా శమ్ |
  శం నః సుకృతాం సుకృతాని సన్తు శం న ఇషిరో అభి వాతు వాతః || 7-035-04

  శం నో ద్యావాపృథివీ పూర్వహూతౌ శమ్ అన్తరిక్షం దృశయే నో అస్తు |
  శం న ఓషధీర్ వనినో భవన్తు శం నో రజసస్ పతిర్ అస్తు జిష్ణుః || 7-035-05

  శం న ఇన్ద్రో వసుభిర్ దేవో అస్తు శమ్ ఆదిత్యేభిర్ వరుణః సుశంసః |
  శం నో రుద్రో రుద్రేభిర్ జలాషః శం నస్ త్వష్టా గ్నాభిర్ ఇహ శృణోతు || 7-035-06

  శం నః సోమో భవతు బ్రహ్మ శం నః శం నో గ్రావాణః శమ్ ఉ సన్తు యజ్ఞాః |
  శం నః స్వరూణామ్ మితయో భవన్తు శం నః ప్రస్వః శమ్ వ్ అస్తు వేదిః || 7-035-07

  శం నః సూర్య ఉరుచక్షా ఉద్ ఏతు శం నశ్ చతస్రః ప్రదిశో భవన్తు |
  శం నః పర్వతా ధ్రువయో భవన్తు శం నః సిన్ధవః శమ్ ఉ సన్త్వ్ ఆపః || 7-035-08

  శం నో అదితిర్ భవతు వ్రతేభిః శం నో భవన్తు మరుతః స్వర్కాః |
  శం నో విష్ణుః శమ్ ఉ పూషా నో అస్తు శం నో భవిత్రం శమ్ వ్ అస్తు వాయుః || 7-035-09

  శం నో దేవః సవితా త్రాయమాణః శం నో భవన్తూషసో విభాతీః |
  శం నః పర్జన్యో భవతు ప్రజాభ్యః శం నః క్షేత్రస్య పతిర్ అస్తు శమ్భుః || 7-035-10

  శం నో దేవా విశ్వదేవా భవన్తు శం సరస్వతీ సహ ధీభిర్ అస్తు |
  శమ్ అభిషాచః శమ్ ఉ రాతిషాచః శం నో దివ్యాః పార్థివాః శం నో అప్యాః || 7-035-11

  శం నః సత్యస్య పతయో భవన్తు శం నో అర్వన్తః శమ్ ఉ సన్తు గావః |
  శం న ఋభవః సుకృతః సుహస్తాః శం నో భవన్తు పితరో హవేషు || 7-035-12

  శం నో అజ ఏకపాద్ దేవో అస్తు శం నో ऽహిర్ బుధ్న్యః శం సముద్రః |
  శం నో అపాం నపాత్ పేరుర్ అస్తు శం నః పృశ్నిర్ భవతు దేవగోపా || 7-035-13

  ఆదిత్యా రుద్రా వసవో జుషన్తేదమ్ బ్రహ్మ క్రియమాణం నవీయః |
  శృణ్వన్తు నో దివ్యాః పార్థివాసో గోజాతా ఉత యే యజ్ఞియాసః || 7-035-14

  యే దేవానాం యజ్ఞియా యజ్ఞియానామ్ మనోర్ యజత్రా అమృతా ఋతజ్ఞాః |
  తే నో రాసన్తామ్ ఉరుగాయమ్ అద్య యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-035-15