ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 34)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

<poem> ప్ర శుక్రైతు దేవీ మనీషా అస్మత్ సుతష్టో రథో న వాజీ || 7-034-01
   విదుః పృథివ్యా దివో జనిత్రం శృణ్వన్త్య్ ఆపో అధ క్షరన్తీః || 7-034-02
   ఆపశ్ చిద్ అస్మై పిన్వన్త పృథ్వీర్ వృత్రేషు శూరా మంసన్త ఉగ్రాః || 7-034-03
   ఆ ధూర్ష్వ్ అస్మై దధాతాశ్వాన్ ఇన్ద్రో న వజ్రీ హిరణ్యబాహుః || 7-034-04
   అభి ప్ర స్థాతాహేవ యజ్ఞం యాతేవ పత్మన్ త్మనా హినోత || 7-034-05
   త్మనా సమత్సు హినోత యజ్ఞం దధాత కేతుం జనాయ వీరమ్ || 7-034-06
   ఉద్ అస్య శుష్మాద్ భానుర్ నార్త బిభర్తి భారమ్ పృథివీ న భూమ || 7-034-07
   హ్వయామి దేవాఅయాతుర్ అగ్నే సాధన్న్ ఋతేన ధియం దధామి || 7-034-08
   అభి వో దేవీం ధియం దధిధ్వమ్ ప్ర వో దేవత్రా వాచం కృణుధ్వమ్ || 7-034-09
   ఆ చష్ట ఆసామ్ పాథో నదీనాం వరుణ ఉగ్రః సహస్రచక్షాః || 7-034-10
   రాజా రాష్ట్రానామ్ పేశో నదీనామ్ అనుత్తమ్ అస్మై క్షత్రం విశ్వాయు || 7-034-11
   అవిష్టో అస్మాన్ విశ్వాసు విక్ష్వ్ అద్యుం కృణోత శంసం నినిత్సోః || 7-034-12
   వ్య్ ఏతు దిద్యుద్ ద్విషామ్ అశేవా యుయోత విష్వగ్ రపస్ తనూనామ్ || 7-034-13
   అవీన్ నో అగ్నిర్ హవ్యాన్ నమోభిః ప్రేష్ఠో అస్మా అధాయి స్తోమః || 7-034-14
   సజూర్ దేవేభిర్ అపాం నపాతం సఖాయం కృధ్వం శివో నో అస్తు || 7-034-15
   అబ్జామ్ ఉక్థైర్ అహిం గృణీషే బుధ్నే నదీనాం రజస్సు షీదన్ || 7-034-16
   మా నో ऽహిర్ బుధ్న్యో రిషే ధాన్ మా యజ్ఞో అస్య స్రిధద్ ఋతాయోః || 7-034-17
   ఉత న ఏషు నృషు శ్రవో ధుః ప్ర రాయే యన్తు శర్ధన్తో అర్యః || 7-034-18
   తపన్తి శత్రుం స్వర్ ణ భూమా మహాసేనాసో అమేభిర్ ఏషామ్ || 7-034-19
   ఆ యన్ నః పత్నీర్ గమన్త్య్ అచ్ఛా త్వష్టా సుపాణిర్ దధాతు వీరాన్ || 7-034-20
   ప్రతి న స్తోమం త్వష్టా జుషేత స్యాద్ అస్మే అరమతిర్ వసూయుః || 7-034-21
  తా నో రాసన్ రాతిషాచో వసూన్య్ ఆ రోదసీ వరుణానీ శృణోతు |
  వరూత్రీభిః సుశరణో నో అస్తు త్వష్టా సుదత్రో వి దధాతు రాయః || 7-034-22
  తన్ నో రాయః పర్వతాస్ తన్ న ఆపస్ తద్ రాతిషాచ ఓషధీర్ ఉత ద్యౌః |
  వనస్పతిభిః పృథివీ సజోషా ఉభే రోదసీ పరి పాసతో నః || 7-034-23
  అను తద్ ఉర్వీ రోదసీ జిహాతామ్ అను ద్యుక్షో వరుణ ఇన్ద్రసఖా |
  అను విశ్వే మరుతో యే సహాసో రాయః స్యామ ధరుణం ధియధ్యై || 7-034-24
  తన్ న ఇన్ద్రో వరుణో మిత్రో అగ్నిర్ ఆప ఓషధీర్ వనినో జుషన్త |
  శర్మన్ స్యామ మరుతామ్ ఉపస్థే యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-034-25

</poem>