ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 32)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మో షు త్వా వాఘతశ్ చనారే అస్మన్ ని రీరమన్ |
  ఆరాత్తాచ్ చిత్ సధమాదం న ఆ గహీహ వా సన్న్ ఉప శ్రుధి || 7-032-01

  ఇమే హి తే బ్రహ్మకృతః సుతే సచా మధౌ న మక్ష ఆసతే |
  ఇన్ద్రే కామం జరితారో వసూయవో రథే న పాదమ్ ఆ దధుః || 7-032-02

   రాయస్కామో వజ్రహస్తం సుదక్షిణమ్ పుత్రో న పితరం హువే || 7-032-03

  ఇమ ఇన్ద్రాయ సున్విరే సోమాసో దధ్యాశిరః |
  తాఆ మదాయ వజ్రహస్త పీతయే హరిభ్యాం యాహ్య్ ఓక ఆ || 7-032-04

  శ్రవచ్ ఛ్రుత్కర్ణ ఈయతే వసూనాం నూ చిన్ నో మర్ధిషద్ గిరః |
  సద్యశ్ చిద్ యః సహస్రాణి శతా దదన్ నకిర్ దిత్సన్తమ్ ఆ మినత్ || 7-032-05

  స వీరో అప్రతిష్కుత ఇన్ద్రేణ శూశువే నృభిః |
  యస్ తే గభీరా సవనాని వృత్రహన్ సునోత్య్ ఆ చ ధావతి || 7-032-06

  భవా వరూథమ్ మఘవన్ మఘోనాం యత్ సమజాసి శర్ధతః |
  వి త్వాహతస్య వేదనమ్ భజేమహ్య్ ఆ దూణాశో భరా గయమ్ || 7-032-07

  సునోతా సోమపావ్నే సోమమ్ ఇన్ద్రాయ వజ్రిణే |
  పచతా పక్తీర్ అవసే కృణుధ్వమ్ ఇత్ పృణన్న్ ఇత్ పృణతే మయః || 7-032-08

  మా స్రేధత సోమినో దక్షతా మహే కృణుధ్వం రాయ ఆతుజే |
  తరణిర్ ఇజ్ జయతి క్షేతి పుష్యతి న దేవాసః కవత్నవే || 7-032-09

  నకిః సుదాసో రథమ్ పర్య్ ఆస న రీరమత్ |
  ఇన్ద్రో యస్యావితా యస్య మరుతో గమత్ స గోమతి వ్రజే || 7-032-10

  గమద్ వాజం వాజయన్న్ ఇన్ద్ర మర్త్యో యస్య త్వమ్ అవితా భువః |
  అస్మాకమ్ బోధ్య్ అవితా రథానామ్ అస్మాకం శూర నృణామ్ || 7-032-11

  ఉద్ ఇన్ న్వ్ అస్య రిచ్యతే ऽంశో ధనం న జిగ్యుషః |
  య ఇన్ద్రో హరివాన్ న దభన్తి తం రిపో దక్షం దధాతి సోమిని || 7-032-12

  మన్త్రమ్ అఖర్వం సుధితం సుపేశసం దధాత యజ్ఞియేష్వ్ ఆ |
  పూర్వీశ్ చన ప్రసితయస్ తరన్తి తం య ఇన్ద్రే కర్మణా భువత్ || 7-032-13

  కస్ తమ్ ఇన్ద్ర త్వావసుమ్ ఆ మర్త్యో దధర్షతి |
  శ్రద్ధా ఇత్ తే మఘవన్ పార్యే దివి వాజీ వాజం సిషాసతి || 7-032-14

  మఘోనః స్మ వృత్రహత్యేషు చోదయ యే దదతి ప్రియా వసు |
  తవ ప్రణీతీ హర్యశ్వ సూరిభిర్ విశ్వా తరేమ దురితా || 7-032-15

  తవేద్ ఇన్ద్రావమం వసు త్వమ్ పుష్యసి మధ్యమమ్ |
  సత్రా విశ్వస్య పరమస్య రాజసి నకిష్ ట్వా గోషు వృణ్వతే || 7-032-16

  త్వం విశ్వస్య ధనదా అసి శ్రుతో య ఈమ్ భవన్త్య్ ఆజయః |
  తవాయం విశ్వః పురుహూత పార్థివో ऽవస్యుర్ నామ భిక్షతే || 7-032-17

  యద్ ఇన్ద్ర యావతస్ త్వమ్ ఏతావద్ అహమ్ ఈశీయ |
  స్తోతారమ్ ఇద్ దిధిషేయ రదావసో న పాపత్వాయ రాసీయ || 7-032-18

  శిక్షేయమ్ ఇన్ మహయతే దివే-దివే రాయ ఆ కుహచిద్విదే |
  నహి త్వద్ అన్యన్ మఘవన్ న ఆప్యం వస్యో అస్తి పితా చన || 7-032-19

  తరణిర్ ఇత్ సిషాసతి వాజమ్ పురంధ్యా యుజా |
  ఆ వ ఇన్ద్రమ్ పురుహూతం నమే గిరా నేమిం తష్టేవ సుద్ర్వమ్ || 7-032-20

  న దుష్టుతీ మర్త్యో విన్దతే వసు న స్రేధన్తం రయిర్ నశత్ |
  సుశక్తిర్ ఇన్ మఘవన్ తుభ్యమ్ మావతే దేష్ణం యత్ పార్యే దివి || 7-032-21

  అభి త్వా శూర నోనుమో ऽదుగ్ధా ఇవ ధేనవః |
  ఈశానమ్ అస్య జగతః స్వర్దృశమ్ ఈశానమ్ ఇన్ద్ర తస్థుషః || 7-032-22

  న త్వావాఅన్యో దివ్యో న పార్థివో న జాతో న జనిష్యతే |
  అశ్వాయన్తో మఘవన్న్ ఇన్ద్ర వాజినో గవ్యన్తస్ త్వా హవామహే || 7-032-23

  అభీ షతస్ తద్ ఆ భరేన్ద్ర జ్యాయః కనీయసః |
  పురూవసుర్ హి మఘవన్ సనాద్ అసి భరే-భరే చ హవ్యః || 7-032-24

  పరా ణుదస్వ మఘవన్న్ అమిత్రాన్ సువేదా నో వసూ కృధి |
  అస్మాకమ్ బోధ్య్ అవితా మహాధనే భవా వృధః సఖీనామ్ || 7-032-25

  ఇన్ద్ర క్రతుం న ఆ భర పితా పుత్రేభ్యో యథా |
  శిక్షా ణో అస్మిన్ పురుహూత యామని జీవా జ్యోతిర్ అశీమహి || 7-032-26

  మా నో అజ్ఞాతా వృజనా దురాధ్యో మాశివాసో అవ క్రముః |
  త్వయా వయమ్ ప్రవతః శశ్వతీర్ అపో ऽతి శూర తరామసి || 7-032-27