ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 31)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వ ఇన్ద్రాయ మాదనం హర్యశ్వాయ గాయత |
  సఖాయః సోమపావ్నే || 7-031-01

  శంసేద్ ఉక్థం సుదానవ ఉత ద్యుక్షం యథా నరః |
  చకృమా సత్యరాధసే || 7-031-02

  త్వం న ఇన్ద్ర వాజయుస్ త్వం గవ్యుః శతక్రతో |
  త్వం హిరణ్యయుర్ వసో || 7-031-03

  వయమ్ ఇన్ద్ర త్వాయవో ऽభి ప్ర ణోనుమో వృషన్ |
  విద్ధీ త్వ్ అస్య నో వసో || 7-031-04

  మా నో నిదే చ వక్తవే ऽర్యో రన్ధీర్ అరావ్ణే |
  త్వే అపి క్రతుర్ మమ || 7-031-05

  త్వం వర్మాసి సప్రథః పురోయోధశ్ చ వృత్రహన్ |
  త్వయా ప్రతి బ్రువే యుజా || 7-031-06

  మహాఉతాసి యస్య తే ऽను స్వధావరీ సహః |
  మమ్నాతే ఇన్ద్ర రోదసీ || 7-031-07

  తం త్వా మరుత్వతీ పరి భువద్ వాణీ సయావరీ |
  నక్షమాణా సహ ద్యుభిః || 7-031-08

  ఊర్ధ్వాసస్ త్వాన్వ్ ఇన్దవో భువన్ దస్మమ్ ఉప ద్యవి |
  సం తే నమన్త కృష్టయః || 7-031-09

  ప్ర వో మహే మహివృధే భరధ్వమ్ ప్రచేతసే ప్ర సుమతిం కృణుధ్వమ్ |
  విశః పూర్వీః ప్ర చరా చర్షణిప్రాః || 7-031-10

  ఉరువ్యచసే మహినే సువృక్తిమ్ ఇన్ద్రాయ బ్రహ్మ జనయన్త విప్రాః |
  తస్య వ్రతాని న మినన్తి ధీరాః || 7-031-11

  ఇన్ద్రం వాణీర్ అనుత్తమన్యుమ్ ఏవ సత్రా రాజానం దధిరే సహధ్యై |
  హర్యశ్వాయ బర్హయా సమ్ ఆపీన్ || 7-031-12