ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 30)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ నో దేవ శవసా యాహి శుష్మిన్ భవా వృధ ఇన్ద్ర రాయో అస్య |
  మహే నృమ్ణాయ నృపతే సువజ్ర మహి క్షత్రాయ పౌంస్యాయ శూర || 7-030-01

  హవన్త ఉ త్వా హవ్యం వివాచి తనూషు శూరాః సూర్యస్య సాతౌ |
  త్వం విశ్వేషు సేన్యో జనేషు త్వం వృత్రాణి రన్ధయా సుహన్తు || 7-030-02

  అహా యద్ ఇన్ద్ర సుదినా వ్యుచ్ఛాన్ దధో యత్ కేతుమ్ ఉపమం సమత్సు |
  న్య్ అగ్నిః సీదద్ అసురో న హోతా హువానో అత్ర సుభగాయ దేవాన్ || 7-030-03

  వయం తే త ఇన్ద్ర యే చ దేవ స్తవన్త శూర దదతో మఘాని |
  యచ్ఛా సూరిభ్య ఉపమం వరూథం స్వాభువో జరణామ్ అశ్నవన్త || 7-030-04

  వోచేమేద్ ఇన్ద్రమ్ మఘవానమ్ ఏనమ్ మహో రాయో రాధసో యద్ దదన్ నః |
  యో అర్చతో బ్రహ్మకృతిమ్ అవిష్ఠో యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-030-05