ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 29)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయం సోమ ఇన్ద్ర తుభ్యం సున్వ ఆ తు ప్ర యాహి హరివస్ తదోకాః |
  పిబా త్వ్ అస్య సుషుతస్య చారోర్ దదో మఘాని మఘవన్న్ ఇయానః || 7-029-01

  బ్రహ్మన్ వీర బ్రహ్మకృతిం జుషాణో ऽర్వాచీనో హరిభిర్ యాహి తూయమ్ |
  అస్మిన్న్ ఊ షు సవనే మాదయస్వోప బ్రహ్మాణి శృణవ ఇమా నః || 7-029-02

  కా తే అస్త్య్ అరంకృతిః సూక్తైః కదా నూనం తే మఘవన్ దాశేమ |
  విశ్వా మతీర్ ఆ తతనే త్వాయాధా మ ఇన్ద్ర శృణవో హవేమా || 7-029-03

  ఉతో ఘా తే పురుష్యా ఇద్ ఆసన్ యేషామ్ పూర్వేషామ్ అశృణోర్ ఋషీణామ్ |
  అధాహం త్వా మఘవఞ్ జోహవీమి త్వం న ఇన్ద్రాసి ప్రమతిః పితేవ || 7-029-04

  వోచేమేద్ ఇన్ద్రమ్ మఘవానమ్ ఏనమ్ మహో రాయో రాధసో యద్ దదన్ నః |
  యో అర్చతో బ్రహ్మకృతిమ్ అవిష్ఠో యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-029-05