ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 28)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  బ్రహ్మా ణ ఇన్ద్రోప యాహి విద్వాన్ అర్వాఞ్చస్ తే హరయః సన్తు యుక్తాః |
  విశ్వే చిద్ ధి త్వా విహవన్త మర్తా అస్మాకమ్ ఇచ్ ఛృణుహి విశ్వమిన్వ || 7-028-01

  హవం త ఇన్ద్ర మహిమా వ్య్ ఆనడ్ బ్రహ్మ యత్ పాసి శవసిన్న్ ఋషీణామ్ |
  ఆ యద్ వజ్రం దధిషే హస్త ఉగ్ర ఘోరః సన్ క్రత్వా జనిష్ఠా అషాళ్హః || 7-028-02

  తవ ప్రణీతీన్ద్ర జోహువానాన్ సం యన్ నౄన్ న రోదసీ నినేథ |
  మహే క్షత్రాయ శవసే హి జజ్ఞే ऽతూతుజిం చిత్ తూతుజిర్ అశిశ్నత్ || 7-028-03

  ఏభిర్ న ఇన్ద్రాహభిర్ దశస్య దుర్మిత్రాసో హి క్షితయః పవన్తే |
  ప్రతి యచ్ చష్టే అనృతమ్ అనేనా అవ ద్వితా వరుణో మాయీ నః సాత్ || 7-028-04

  వోచేమేద్ ఇన్ద్రమ్ మఘవానమ్ ఏనమ్ మహో రాయో రాధసో యద్ దదన్ నః |
  యో అర్చతో బ్రహ్మకృతిమ్ అవిష్ఠో యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-028-05