ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 27)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రం నరో నేమధితా హవన్తే యత్ పార్యా యునజతే ధియస్ తాః |
  శూరో నృషాతా శవసశ్ చకాన ఆ గోమతి వ్రజే భజా త్వం నః || 7-027-01

  య ఇన్ద్ర శుష్మో మఘవన్ తే అస్తి శిక్షా సఖిభ్యః పురుహూత నృభ్యః |
  త్వం హి దృళ్హా మఘవన్ విచేతా అపా వృధి పరివృతం న రాధః || 7-027-02

  ఇన్ద్రో రాజా జగతశ్ చర్షణీనామ్ అధి క్షమి విషురూపం యద్ అస్తి |
  తతో దదాతి దాశుషే వసూని చోదద్ రాధ ఉపస్తుతశ్ చిద్ అర్వాక్ || 7-027-03

  నూ చిన్ న ఇన్ద్రో మఘవా సహూతీ దానో వాజం ని యమతే న ఊతీ |
  అనూనా యస్య దక్షిణా పీపాయ వామం నృభ్యో అభివీతా సఖిభ్యః || 7-027-04

  నూ ఇన్ద్ర రాయే వరివస్ కృధీ న ఆ తే మనో వవృత్యామ మఘాయ |
  గోమద్ అశ్వావద్ రథవద్ వ్యన్తో యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-027-05