ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 26)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  న సోమ ఇన్ద్రమ్ అసుతో మమాద నాబ్రహ్మాణో మఘవానం సుతాసః |
  తస్మా ఉక్థం జనయే యజ్ జుజోషన్ నృవన్ నవీయః శృణవద్ యథా నః || 7-026-01

  ఉక్థ-ఉక్థే సోమ ఇన్ద్రమ్ మమాద నీథే-నీథే మఘవానం సుతాసః |
  యద్ ఈం సబాధః పితరం న పుత్రాః సమానదక్షా అవసే హవన్తే || 7-026-02

  చకార తా కృణవన్ నూనమ్ అన్యా యాని బ్రువన్తి వేధసః సుతేషు |
  జనీర్ ఇవ పతిర్ ఏకః సమానో ని మామృజే పుర ఇన్ద్రః సు సర్వాః || 7-026-03

  ఏవా తమ్ ఆహుర్ ఉత శృణ్వ ఇన్ద్ర ఏకో విభక్తా తరణిర్ మఘానామ్ |
  మిథస్తుర ఊతయో యస్య పూర్వీర్ అస్మే భద్రాణి సశ్చత ప్రియాణి || 7-026-04

  ఏవా వసిష్ఠ ఇన్ద్రమ్ ఊతయే నౄన్ కృష్టీనాం వృషభం సుతే గృణాతి |
  సహస్రిణ ఉప నో మాహి వాజాన్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-026-05