ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 25)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ తే మహ ఇన్ద్రోత్య్ ఉగ్ర సమన్యవో యత్ సమరన్త సేనాః |
  పతాతి దిద్యున్ నర్యస్య బాహ్వోర్ మా తే మనో విష్వద్ర్యగ్ వి చారీత్ || 7-025-01

  ని దుర్గ ఇన్ద్ర శ్నథిహ్య్ అమిత్రాఅభి యే నో మర్తాసో అమన్తి |
  ఆరే తం శంసం కృణుహి నినిత్సోర్ ఆ నో భర సమ్భరణం వసూనామ్ || 7-025-02

  శతం తే శిప్రిన్న్ ఊతయః సుదాసే సహస్రం శంసా ఉత రాతిర్ అస్తు |
  జహి వధర్ వనుషో మర్త్యస్యాస్మే ద్యుమ్నమ్ అధి రత్నం చ ధేహి || 7-025-03

  త్వావతో హీన్ద్ర క్రత్వే అస్మి త్వావతో ऽవితుః శూర రాతౌ |
  విశ్వేద్ అహాని తవిషీవ ఉగ్రఓకః కృణుష్వ హరివో న మర్ధీః || 7-025-04

  కుత్సా ఏతే హర్యశ్వాయ శూషమ్ ఇన్ద్రే సహో దేవజూతమ్ ఇయానాః |
  సత్రా కృధి సుహనా శూర వృత్రా వయం తరుత్రాః సనుయామ వాజమ్ || 7-025-05

  ఏవా న ఇన్ద్ర వార్యస్య పూర్ధి ప్ర తే మహీం సుమతిం వేవిదామ |
  ఇషమ్ పిన్వ మఘవద్భ్యః సువీరాం యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-025-06