ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 24)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యోనిష్ ట ఇన్ద్ర సదనే అకారి తమ్ ఆ నృభిః పురుహూత ప్ర యాహి |
  అసో యథా నో ऽవితా వృధే చ దదో వసూని మమదశ్ చ సోమైః || 7-024-01

  గృభీతం తే మన ఇన్ద్ర ద్విబర్హాః సుతః సోమః పరిషిక్తా మధూని |
  విసృష్టధేనా భరతే సువృక్తిర్ ఇయమ్ ఇన్ద్రం జోహువతీ మనీషా || 7-024-02

  ఆ నో దివ ఆ పృథివ్యా ఋజీషిన్న్ ఇదమ్ బర్హిః సోమపేయాయ యాహి |
  వహన్తు త్వా హరయో మద్ర్యఞ్చమ్ ఆఙ్గూషమ్ అచ్ఛా తవసమ్ మదాయ || 7-024-03

  ఆ నో విశ్వాభిర్ ఊతిభిః సజోషా బ్రహ్మ జుషాణో హర్యశ్వ యాహి |
  వరీవృజత్ స్థవిరేభిః సుశిప్రాస్మే దధద్ వృషణం శుష్మమ్ ఇన్ద్ర || 7-024-04

  ఏష స్తోమో మహ ఉగ్రాయ వాహే ధురీవాత్యో న వాజయన్న్ అధాయి |
  ఇన్ద్ర త్వాయమ్ అర్క ఈట్టే వసూనాం దివీవ ద్యామ్ అధి నః శ్రోమతం ధాః || 7-024-05

  ఏవా న ఇన్ద్ర వార్యస్య పూర్ధి ప్ర తే మహీం సుమతిం వేవిదామ |
  ఇషమ్ పిన్వ మఘవద్భ్యః సువీరాం యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-024-06