ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 23)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ ఉ బ్రహ్మాణ్య్ ఐరత శ్రవస్యేన్ద్రం సమర్యే మహయా వసిష్ఠ |
  ఆ యో విశ్వాని శవసా తతానోపశ్రోతా మ ఈవతో వచాంసి || 7-023-01

  అయామి ఘోష ఇన్ద్ర దేవజామిర్ ఇరజ్యన్త యచ్ ఛురుధో వివాచి |
  నహి స్వమ్ ఆయుశ్ చికితే జనేషు తానీద్ అంహాంస్య్ అతి పర్ష్య్ అస్మాన్ || 7-023-02

  యుజే రథం గవేషణం హరిభ్యామ్ ఉప బ్రహ్మాణి జుజుషాణమ్ అస్థుః |
  వి బాధిష్ట స్య రోదసీ మహిత్వేన్ద్రో వృత్రాణ్య్ అప్రతీ జఘన్వాన్ || 7-023-03

  ఆపశ్ చిత్ పిప్యు స్తర్యో న గావో నక్షన్న్ ఋతం జరితారస్ త ఇన్ద్ర |
  యాహి వాయుర్ న నియుతో నో అచ్ఛా త్వం హి ధీభిర్ దయసే వి వాజాన్ || 7-023-04

  తే త్వా మదా ఇన్ద్ర మాదయన్తు శుష్మిణం తువిరాధసం జరిత్రే |
  ఏకో దేవత్రా దయసే హి మర్తాన్ అస్మిఞ్ ఛూర సవనే మాదయస్వ || 7-023-05

  ఏవేద్ ఇన్ద్రం వృషణం వజ్రబాహుం వసిష్ఠాసో అభ్య్ అర్చన్త్య్ అర్కైః |
  స న స్తుతో వీరవద్ ధాతు గోమద్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-023-06