ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 22)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పిబా సోమమ్ ఇన్ద్ర మన్దతు త్వా యం తే సుషావ హర్యశ్వాద్రిః |
  సోతుర్ బాహుభ్యాం సుయతో నార్వా || 7-022-01

  యస్ తే మదో యుజ్యశ్ చారుర్ అస్తి యేన వృత్రాణి హర్యశ్వ హంసి |
  స త్వామ్ ఇన్ద్ర ప్రభూవసో మమత్తు || 7-022-02

  బోధా సు మే మఘవన్ వాచమ్ ఏమాం యాం తే వసిష్ఠో అర్చతి ప్రశస్తిమ్ |
  ఇమా బ్రహ్మ సధమాదే జుషస్వ || 7-022-03

  శ్రుధీ హవం విపిపానస్యాద్రేర్ బోధా విప్రస్యార్చతో మనీషామ్ |
  కృష్వా దువాంస్య్ అన్తమా సచేమా || 7-022-04

  న తే గిరో అపి మృష్యే తురస్య న సుష్టుతిమ్ అసుర్యస్య విద్వాన్ |
  సదా తే నామ స్వయశో వివక్మి || 7-022-05

  భూరి హి తే సవనా మానుషేషు భూరి మనీషీ హవతే త్వామ్ ఇత్ |
  మారే అస్మన్ మఘవఞ్ జ్యోక్ కః || 7-022-06

  తుభ్యేద్ ఇమా సవనా శూర విశ్వా తుభ్యమ్ బ్రహ్మాణి వర్ధనా కృణోమి |
  త్వం నృభిర్ హవ్యో విశ్వధాసి || 7-022-07

  నూ చిన్ ను తే మన్యమానస్య దస్మోద్ అశ్నువన్తి మహిమానమ్ ఉగ్ర |
  న వీర్యమ్ ఇన్ద్ర తే న రాధః || 7-022-08

  యే చ పూర్వ ఋషయో యే చ నూత్నా ఇన్ద్ర బ్రహ్మాణి జనయన్త విప్రాః |
  అస్మే తే సన్తు సఖ్యా శివాని యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-022-09