ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 21)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అసావి దేవం గోఋజీకమ్ అన్ధో న్య్ అస్మిన్న్ ఇన్ద్రో జనుషేమ్ ఉవోచ |
  బోధామసి త్వా హర్యశ్వ యజ్ఞైర్ బోధా న స్తోమమ్ అన్ధసో మదేషు || 7-021-01

  ప్ర యన్తి యజ్ఞం విపయన్తి బర్హిః సోమమాదో విదథే దుధ్రవాచః |
  న్య్ ఉ భ్రియన్తే యశసో గృభాద్ ఆ దూరऽపబ్దో వృషణో నృషాచః || 7-021-02

  త్వమ్ ఇన్ద్ర స్రవితవా అపస్ కః పరిష్ఠితా అహినా శూర పూర్వీః |
  త్వద్ వావక్రే రథ్యో న ధేనా రేజన్తే విశ్వా కృత్రిమాణి భీషా || 7-021-03

  భీమో వివేషాయుధేభిర్ ఏషామ్ అపాంసి విశ్వా నర్యాణి విద్వాన్ |
  ఇన్ద్రః పురో జర్హృషాణో వి దూధోద్ వి వజ్రహస్తో మహినా జఘాన || 7-021-04

  న యాతవ ఇన్ద్ర జూజువుర్ నో న వన్దనా శవిష్ఠ వేద్యాభిః |
  స శర్ధద్ అర్యో విషుణస్య జన్తోర్ మా శిశ్నదేవా అపి గుర్ ఋతం నః || 7-021-05

  అభి క్రత్వేన్ద్ర భూర్ అధ జ్మన్ న తే వివ్యఙ్ మహిమానం రజాంసి |
  స్వేనా హి వృత్రం శవసా జఘన్థ న శత్రుర్ అన్తం వివిదద్ యుధా తే || 7-021-06

  దేవాశ్ చిత్ తే అసుర్యాయ పూర్వే ऽను క్షత్రాయ మమిరే సహాంసి |
  ఇన్ద్రో మఘాని దయతే విషహ్యేన్ద్రం వాజస్య జోహువన్త సాతౌ || 7-021-07

  కీరిశ్ చిద్ ధి త్వామ్ అవసే జుహావేశానమ్ ఇన్ద్ర సౌభగస్య భూరేః |
  అవో బభూథ శతమూతే అస్మే అభిక్షత్తుస్ త్వావతో వరూతా || 7-021-08

  సఖాయస్ త ఇన్ద్ర విశ్వహ స్యామ నమోవృధాసో మహినా తరుత్ర |
  వన్వన్తు స్మా తే ऽవసా సమీకే ऽభీతిమ్ అర్యో వనుషాం శవాంసి || 7-021-09

  స న ఇన్ద్ర త్వయతాయా ఇషే ధాస్ త్మనా చ యే మఘవానో జునన్తి |
  వస్వీ షు తే జరిత్రే అస్తు శక్తిర్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-021-10