ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 20)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉగ్రో జజ్ఞే వీర్యాయ స్వధావాఞ్ చక్రిర్ అపో నర్యో యత్ కరిష్యన్ |
  జగ్మిర్ యువా నృషదనమ్ అవోభిస్ త్రాతా న ఇన్ద్ర ఏనసో మహశ్ చిత్ || 7-020-01

  హన్తా వృత్రమ్ ఇన్ద్రః శూశువానః ప్రావీన్ ను వీరో జరితారమ్ ఊతీ |
  కర్తా సుదాసే అహ వా ఉలోకం దాతా వసు ముహుర్ ఆ దాశుషే భూత్ || 7-020-02

  యుధ్మో అనర్వా ఖజకృత్ సమద్వా శూరః సత్రాషాడ్ జనుషేమ్ అషాళ్హః |
  వ్య్ ఆస ఇన్ద్రః పృతనాః స్వోజా అధా విశ్వం శత్రూయన్తం జఘాన || 7-020-03

  ఉభే చిద్ ఇన్ద్ర రోదసీ మహిత్వా పప్రాథ తవిషీభిస్ తువిష్మః |
  ని వజ్రమ్ ఇన్ద్రో హరివాన్ మిమిక్షన్ సమ్ అన్ధసా మదేషు వా ఉవోచ || 7-020-04

  వృషా జజాన వృషణం రణాయ తమ్ ఉ చిన్ నారీ నర్యం ససూవ |
  ప్ర యః సేనానీర్ అధ నృభ్యో అస్తీనః సత్వా గవేషణః స ధృష్ణుః || 7-020-05

  నూ చిత్ స భ్రేషతే జనో న రేషన్ మనో యో అస్య ఘోరమ్ ఆవివాసాత్ |
  యజ్ఞైర్ య ఇన్ద్రే దధతే దువాంసి క్షయత్ స రాయ ఋతపా ఋతేజాః || 7-020-06

  యద్ ఇన్ద్ర పూర్వో అపరాయ శిక్షన్న్ అయజ్ జ్యాయాన్ కనీయసో దేష్ణమ్ |
  అమృత ఇత్ పర్య్ ఆసీత దూరమ్ ఆ చిత్ర చిత్ర్యమ్ భరా రయిం నః || 7-020-07

  యస్ త ఇన్ద్ర ప్రియో జనో దదాశద్ అసన్ నిరేకే అద్రివః సఖా తే |
  వయం తే అస్యాం సుమతౌ చనిష్ఠాః స్యామ వరూథే అఘ్నతో నృపీతౌ || 7-020-08

  ఏష స్తోమో అచిక్రదద్ వృషా త ఉత స్తాముర్ మఘవన్న్ అక్రపిష్ట |
  రాయస్ కామో జరితారం త ఆగన్ త్వమ్ అఙ్గ శక్ర వస్వ ఆ శకో నః || 7-020-09

  స న ఇన్ద్ర త్వయతాయా ఇషే ధాస్ త్మనా చ యే మఘవానో జునన్తి |
  వస్వీ షు తే జరిత్రే అస్తు శక్తిర్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-020-10