ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 19)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యస్ తిగ్మశృఙ్గో వృషభో న భీమ ఏకః కృష్టీశ్ చ్యావయతి ప్ర విశ్వాః |
  యః శశ్వతో అదాశుషో గయస్య ప్రయన్తాసి సుష్వితరాయ వేదః || 7-019-01

  త్వం హ త్యద్ ఇన్ద్ర కుత్సమ్ ఆవః శుశ్రూషమాణస్ తన్వా సమర్యే |
  దాసం యచ్ ఛుష్ణం కుయవం న్య్ అస్మా అరన్ధయ ఆర్జునేయాయ శిక్షన్ || 7-019-02

  త్వం ధృష్ణో ధృషతా వీతహవ్యమ్ ప్రావో విశ్వాభిర్ ఊతిభిః సుదాసమ్ |
  ప్ర పౌరుకుత్సిం త్రసదస్యుమ్ ఆవః క్షేత్రసాతా వృత్రహత్యేషు పూరుమ్ || 7-019-03

  త్వం నృభిర్ నృమణో దేవవీతౌ భూరీణి వృత్రా హర్యశ్వ హంసి |
  త్వం ని దస్యుం చుమురిం ధునిం చాస్వాపయో దభీతయే సుహన్తు || 7-019-04

  తవ చ్యౌత్నాని వజ్రహస్త తాని నవ యత్ పురో నవతిం చ సద్యః |
  నివేశనే శతతమావివేషీర్ అహఞ్ చ వృత్రం నముచిమ్ ఉతాహన్ || 7-019-05

  సనా తా త ఇన్ద్ర భోజనాని రాతహవ్యాయ దాశుషే సుదాసే |
  వృష్ణే తే హరీ వృషణా యునజ్మి వ్యన్తు బ్రహ్మాణి పురుశాక వాజమ్ || 7-019-06

  మా తే అస్యాం సహసావన్ పరిష్టావ్ అఘాయ భూమ హరివః పరాదై |
  త్రాయస్వ నో ऽవృకేభిర్ వరూథైస్ తవ ప్రియాసః సూరిషు స్యామ || 7-019-07

  ప్రియాస ఇత్ తే మఘవన్న్ అభిష్టౌ నరో మదేమ శరణే సఖాయః |
  ని తుర్వశం ని యాద్వం శిశీహ్య్ అతిథిగ్వాయ శంస్యం కరిష్యన్ || 7-019-08

  సద్యశ్ చిన్ ను తే మఘవన్న్ అభిష్టౌ నరః శంసన్త్య్ ఉక్థశాస ఉక్థా |
  యే తే హవేభిర్ వి పణీఅదాశన్న్ అస్మాన్ వృణీష్వ యుజ్యాయ తస్మై || 7-019-09

  ఏతే స్తోమా నరాం నృతమ తుభ్యమ్ అస్మద్ర్యఞ్చో దదతో మఘాని |
  తేషామ్ ఇన్ద్ర వృత్రహత్యే శివో భూః సఖా చ శూరో ऽవితా చ నృణామ్ || 7-019-10

  నూ ఇన్ద్ర శూర స్తవమాన ఊతీ బ్రహ్మజూతస్ తన్వా వావృధస్వ |
  ఉప నో వాజాన్ మిమీహ్య్ ఉప స్తీన్ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 7-019-11