ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 18)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వే హ యత్ పితరశ్ చిన్ న ఇన్ద్ర విశ్వా వామా జరితారో అసన్వన్ |
  త్వే గావః సుదుఘాస్ త్వే హ్య్ అశ్వాస్ త్వం వసు దేవయతే వనిష్ఠః || 7-018-01

  రాజేవ హి జనిభిః క్షేష్య్ ఏవావ ద్యుభిర్ అభి విదుష్ కవిః సన్ |
  పిశా గిరో మఘవన్ గోభిర్ అశ్వైస్ త్వాయతః శిశీహి రాయే అస్మాన్ || 7-018-02

  ఇమా ఉ త్వా పస్పృధానాసో అత్ర మన్ద్రా గిరో దేవయన్తీర్ ఉప స్థుః |
  అర్వాచీ తే పథ్యా రాయ ఏతు స్యామ తే సుమతావ్ ఇన్ద్ర శర్మన్ || 7-018-03

  ధేనుం న త్వా సూయవసే దుదుక్షన్న్ ఉప బ్రహ్మాణి ససృజే వసిష్ఠః |
  త్వామ్ ఇన్ మే గోపతిం విశ్వ ఆహా న ఇన్ద్రః సుమతిం గన్త్వ్ అచ్ఛ || 7-018-04

  అర్ణాంసి చిత్ పప్రథానా సుదాస ఇన్ద్రో గాధాన్య్ అకృణోత్ సుపారా |
  శర్ధన్తం శిమ్యుమ్ ఉచథస్య నవ్యః శాపం సిన్ధూనామ్ అకృణోద్ అశస్తీః || 7-018-05

  పురోళా ఇత్ తుర్వశో యక్షుర్ ఆసీద్ రాయే మత్స్యాసో నిశితా అపీవ |
  శ్రుష్టిం చక్రుర్ భృగవో ద్రుహ్యవశ్ చ సఖా సఖాయమ్ అతరద్ విషూచోః || 7-018-06

  ఆ పక్థాసో భలానసో భనన్తాలినాసో విషాణినః శివాసః |
  ఆ యో ऽనయత్ సధమా ఆర్యస్య గవ్యా తృత్సుభ్యో అజగన్ యుధా నౄన్ || 7-018-07

  దురాధ్యో అదితిం స్రేవయన్తో ऽచేతసో వి జగృభ్రే పరుష్ణీమ్ |
  మహ్నావివ్యక్ పృథివీమ్ పత్యమానః పశుష్ కవిర్ అశయచ్ చాయమానః || 7-018-08

  ఈయుర్ అర్థం న న్యర్థమ్ పరుష్ణీమ్ ఆశుశ్ చనేద్ అభిపిత్వం జగామ |
  సుదాస ఇన్ద్రః సుతుకాఅమిత్రాన్ అరన్ధయన్ మానుషే వధ్రివాచః || 7-018-09

  ఈయుర్ గావో న యవసాద్ అగోపా యథాకృతమ్ అభి మిత్రం చితాసః |
  పృశ్నిగావః పృశ్నినిప్రేషితాసః శ్రుష్టిం చక్రుర్ నియుతో రన్తయశ్ చ || 7-018-10

  ఏకం చ యో వింశతిం చ శ్రవస్యా వైకర్ణయోర్ జనాన్ రాజా న్య్ అస్తః |
  దస్మో న సద్మన్ ని శిశాతి బర్హిః శూరః సర్గమ్ అకృణోద్ ఇన్ద్ర ఏషామ్ || 7-018-11

  అధ శ్రుతం కవషం వృద్ధమ్ అప్స్వ్ అను ద్రుహ్యుం ని వృణగ్ వజ్రబాహుః |
  వృణానా అత్ర సఖ్యాయ సఖ్యం త్వాయన్తో యే అమదన్న్ అను త్వా || 7-018-12

  వి సద్యో విశ్వా దృంహితాన్య్ ఏషామ్ ఇన్ద్రః పురః సహసా సప్త దర్దః |
  వ్య్ ఆనవస్య తృత్సవే గయమ్ భాగ్ జేష్మ పూరుం విదథే మృధ్రవాచమ్ || 7-018-13

  ని గవ్యవో ऽనవో ద్రుహ్యవశ్ చ షష్టిః శతా సుషుపుః షట్ సహస్రా |
  షష్టిర్ వీరాసో అధి షడ్ దువోయు విశ్వేద్ ఇన్ద్రస్య వీర్యా కృతాని || 7-018-14

  ఇన్ద్రేణైతే తృత్సవో వేవిషాణా ఆపో న సృష్టా అధవన్త నీచీః |
  దుర్మిత్రాసః ప్రకలవిన్ మిమానా జహుర్ విశ్వాని భోజనా సుదాసే || 7-018-15

  అర్ధం వీరస్య శృతపామ్ అనిన్ద్రమ్ పరా శర్ధన్తం నునుదే అభి క్షామ్ |
  ఇన్ద్రో మన్యుమ్ మన్యుమ్యో మిమాయ భేజే పథో వర్తనిమ్ పత్యమానః || 7-018-16

  ఆధ్రేణ చిత్ తద్ వ్ ఏకం చకార సింహ్యం చిత్ పేత్వేనా జఘాన |
  అవ స్రక్తీర్ వేశ్యావృశ్చద్ ఇన్ద్రః ప్రాయచ్ఛద్ విశ్వా భోజనా సుదాసే || 7-018-17

  శశ్వన్తో హి శత్రవో రారధుష్ టే భేదస్య చిచ్ ఛర్ధతో విన్ద రన్ధిమ్ |
  మర్తాఏన స్తువతో యః కృణోతి తిగ్మం తస్మిన్ ని జహి వజ్రమ్ ఇన్ద్ర || 7-018-18

  ఆవద్ ఇన్ద్రం యమునా తృత్సవశ్ చ ప్రాత్ర భేదం సర్వతాతా ముషాయత్ |
  అజాసశ్ చ శిగ్రవో యక్షవశ్ చ బలిం శీర్షాణి జభ్రుర్ అశ్వ్యాని || 7-018-19

  న త ఇన్ద్ర సుమతయో న రాయః సంచక్షే పూర్వా ఉషసో న నూత్నాః |
  దేవకం చిన్ మాన్యమానం జఘన్థావ త్మనా బృహతః శమ్బరమ్ భేత్ || 7-018-20

  ప్ర యే గృహాద్ అమమదుస్ త్వాయా పరాశరః శతయాతుర్ వసిష్ఠః |
  న తే భోజస్య సఖ్యమ్ మృషన్తాధా సూరిభ్యః సుదినా వ్య్ ఉచ్ఛాన్ || 7-018-21

  ద్వే నప్తుర్ దేవవతః శతే గోర్ ద్వా రథా వధూమన్తా సుదాసః |
  అర్హన్న్ అగ్నే పైజవనస్య దానం హోతేవ సద్మ పర్య్ ఏమి రేభన్ || 7-018-22

  చత్వారో మా పైజవనస్య దానాః స్మద్దిష్టయః కృశనినో నిరేకే |
  ఋజ్రాసో మా పృథివిష్ఠాః సుదాసస్ తోకం తోకాయ శ్రవసే వహన్తి || 7-018-23

  యస్య శ్రవో రోదసీ అన్తర్ ఉర్వీ శీర్ష్ణే-శీర్ష్ణే విబభాజా విభక్తా |
  సప్తేద్ ఇన్ద్రం న స్రవతో గృణన్తి ని యుధ్యామధిమ్ అశిశాద్ అభీకే || 7-018-24

  ఇమం నరో మరుతః సశ్చతాను దివోదాసం న పితరం సుదాసః |
  అవిష్టనా పైజవనస్య కేతం దూణాశం క్షత్రమ్ అజరం దువోయు || 7-018-25