ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 7 - సూక్తము 17)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

   అగ్నే భవ సుషమిధా సమిద్ధ ఉత బర్హిర్ ఉర్వియా వి స్తృణీతామ్ || 7-017-01

   ఉత ద్వార ఉశతీర్ వి శ్రయన్తామ్ ఉత దేవాఉశత ఆ వహేహ || 7-017-02

   అగ్నే వీహి హవిషా యక్షి దేవాన్ స్వధ్వరా కృణుహి జాతవేదః || 7-017-03

   స్వధ్వరా కరతి జాతవేదా యక్షద్ దేవాఅమృతాన్ పిప్రయచ్ చ || 7-017-04

   వంస్వ విశ్వా వార్యాణి ప్రచేతః సత్యా భవన్త్వ్ ఆశిషో నో అద్య || 7-017-05

   త్వామ్ ఉ తే దధిరే హవ్యవాహం దేవాసో అగ్న ఊర్జ ఆ నపాతమ్ || 7-017-06

   తే తే దేవాయ దాశతః స్యామ మహో నో రత్నా వి దధ ఇయానః || 7-017-07